CODI ACTIVITAT: TO10042


FONT : RUAIX, J.A. Català/1. Ed. Ruaix.


  
  
  
          ___________________________________
          |L'OPOSICIÓ OCLUSIVA/FRICATIVA (b/v)|
          |___________________________________|
  
  L'oposició i distinció entre el fonema /b/ (bilabial oclusiu sonor)
  i el fonema /v/ (làbio-dental fricatiu sonor), que existeix en
  llengües com el francès, l'italià i moltes més, s'ha perdut en part
  del territori català. Mots com vi, servir, haver, etc., són
  pronunciats com si fossin escrits bi, serbir, haber, etc. Seria una
  cosa difícil, però certament positiva, que la llengua culta (p. e.
  en la lectura acurada, en els discursos, en el cant, etc.) intentés
  el restabliment a tota la nostra àrea lingüística de la pronunciació
  làbio-dental de la /v/, vivent encara al País Valencià, a Mallorca, al
  Camp de Tarragona, etc. Amb això evitariem la confusió, alguns cops
  greu, d'un bon nombre de mots, com són:(1)
  
  ball / vall
  bel / vel
  bellesa / vellesa
  bena / vena
  beure / veure
  
  De moment, doncs, cal aprendre's unes quantes regles per a saber
  escriure correctament les dues grafies b/v a les regions on s'ha
  perdut la distinció fonètica entre els dos sons, les quals regles
  apareixen en el quadre següent:
  
         B                V
  
  1) Davant de l, r: moble,
  oblidar, braç, arbre, etc.
  (exceptuant algun nom exòtic:
  Vladimir, etc.)
  
  2) Darrere de m: embenar,     3) Darrere de n: canvi, envestida,
  ambiciós, amb, etc. (exceptuant  convers, minvar, etc.
  algun nom compost: circumval-
  lació, tramvia, triumvir, etc.)
  
  4) Alternant amb p: saber (sap), 5) Alternant amb u: blava (blau),
  llobató (llop), etc.       nevar (neu), escriviu (escriure),
                   escalivar (caliu), oval (ou), etc.
  
                   6) Desinències de l'imperfet
                   d'indicatiu: -ava -aves -ava
                   -àvem -àveu -aven: cantava...(2)
  
  
  COMPARACIÓ AMB ALTRES LLENGÜES. L'ús de b/v coincideix generalment
  entre les llengües romàniques, però no sempre. Així:
  
  1) CATALÀ AMB V / CASTELLÀ AMB B
  
  - advocat, alcova, almadrava, almívar, Anvers (cast. «Amberes»),
   arravatar, avarca, avet, avi, avorrir, avortar;
  - bava, bevem (i beveu, etc.; cast. «bebemos...»);
  - canviar, caravella, cascavell, cavalcar, cavall, civada (però en
   cast. «cebada» vol dir ordi), covard, Còrdova, criva;
  - devem (i deveu, etc.; cast. «debemos...»);
  - endívia, envestir, espavilar, escovilló, escrivà, escrivim (i
   escriviu, etc.; cast. «escribimos...»), Esteve, esvelt;
  - fava;
  - gavatx, gavany (i engavanyar, cast. «gabán», «engabanar»),
   galvana, gavardina, gavarra, gleva, govern, gravar;
  - Havana (l'), haver;
  - javelina («jabalina»);
  - llavi;
  - núvol («nube»);
  - pavelló, prevere («presbítero»), provar (i aprovar, comprovar,
   reprovar, etc.);
  - raval («arrabal»), rave («rábano»), rova (o arrova, cast.
   «arroba»);
  - savi (i saviesa; però saber), savina (arbust, però sabina, cotxe,
   Sabina, nom propi, i sabí-ina, adj.), Savoia, serva («serba»),
   sèver («acíbar»), sivella, tàvec (o tavà, cast. «tábano»);
   taverna, tovera, travar, trèvol;
  - vaixell («bajel»), vedell («becerro»), vermelló, vernís (i enver-
   nissar, cast. «barniz», «barnizar»), Vesuvi, voga (sinònim de
   moda, pero boga, planta), vogar, voltor («buitre»).
  
  2) CATALÀ AMB B / CASTELLÀ O FRANCÉS AMB V
  
  - acabar, Àlaba, arribar;
  - baf (cast. «vaho»), baró (cast. «varón» i «barón»), basc, beina
   (cast «vaina»), bena (i embenar; cast. «venda», «vendar»),
   Bergara, berruga, berbena (planta; distint de revetlla, festa
   nocturna), besllumar (cast. «vislumbrar»), biga, billó (metall;
   cast. «vellón»; distint de bilió, cast. «billón»), Biscaia, bivac,
   bolcar (i bolquet, rebolcar), boleiar;
  - calb (i calbesa), comboi, corb (cast. «cuervo»), corb -a (cast.
   «curvo -a»);
  - debanar, desimbolt (cast. «desenvuelto»);
  - mòbil ( i automòbil, etc.);
  - Nerbion (riu basc);
  - oblidar (cast. «olvidar»);
  - paborde (cast. «pavorde» o «preboste»);
  - rebentar, riba;
  - saba, sabó, Sèrbia;
  - treballar, trobar (i trobador, etc.).
  
  PSEUDO-DERIVATS. Per regla general, les paraules d'una mateixa
  família (primitius i derivats o compostos) s'escriuen o tots amb B o
  tots amb V, perquè posseeixen la mateixa arrel. Però cal tenir en
  compte que existeixen pseudo-derivats, és a dir, falsos derivats,
  que procedeixen, no d'un mot català, sinó directament del llatí (i,
  per tant, són mots del llenguatge tècnic, científic, culte). Així:
  
  PRIMITIU  DERIVATS            PSEUDO-DERIVATS
  
  avortar   avortament, avortó, etc.    aborció, abortiu, etc.
  
  calb    calba, calbesa, calbejar...  calvície
  
  cervell   cervellet, etc.        cerebral, cerebel, etc.
  
  corb    corbató, corbera, etc.     còrvids
   (subst.)
  
  corb    corba, encorbar, etc.     curvatura, curvilini,
   (adj.)                  etc.
  
  deure    devem, devia, etc.       dèbit, debitori, etc.
  
  escriure  escrivim, escrivà, escriva-  escriba
        nia, escrivent
  
  llavi    llavifès, llaviejar, etc.   labial, labiat, etc.
  
  
  lliure   (lliurement, etc.)       llibertat, llibert, etc.
  
  
  moure    moviment, movem, etc.     mòbil, immòbil, automò-
                        bil, etc.
  
  prevere   preverat            presbiterat, presbiteral,
                        presbiteri, etc.
  
  provar   provador, provatura, provable probable (que és possible
        (que es pot provar), compro-  o fàcil) probabilitat,
        vable, etc.          probatori, improbable,
                        etc.
  
  Per als casos de dubte entre b i v en mots no compresos en les
  regles o llistes precedents, caldrà consultar el diccionari.(3)
  
  
  
  NOTES:
  
  1. Vegeu més exemples a la pàg. 140.
  
  2. En alguns parlars occidentals, la -v- intervocàlica d'aquestes
  desinències ha caigut: «cantaes» «cantàem», etc. Semblantment, és
  habitual en alguns llocs de pronunciar «vànua» per vànova, «oella»
  per ovella, i similars. Un fenomen invers és la intercalació, com
  fan a les comarques nord-occidentals, d'una v o b en les desinències
  del pret. imperf. de la 2ª i de la 3ª conjugacions: «voliva» per
  volia, «sentives» per senties, etc.

  3. Anotem que recentment s'ha establert la forma bòvila en lloc de
  «bòbila».
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació