CODI ACTIVITAT: TO12021


FONT : BADIA,J. i GRIFOLL,J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
  
  Els sons vibrants
  
  Els sons
  
  La distribució fonètica r/R no ofereix problemes a nivell pràctic.
  Les escasses variacions dialectals se situen a la pronunciació o
  emmudiment de la r a final de mot, o en el reforçament amb [t] en
  algunes zones de certs mots acabats en -R. En valencià és general la
  pronunciació de tots els casos de -R final:
  
  cantaR, fusteR, senyoR, claR,...
  
  En canvi, als altres dialectes aquesta -R sol ser muda a final de
  mot, però sona als altres casos i als derivats:
  
  canta(r)   (però: cantaR-li) 
  fuste(r)   (però: fusteRet) 
  senyo(r)   (però: senyoRa)
  cla(r)    (però: claRejar)
  
  En aquests dialectes, llevat sovint del baleàric, es pronuncien
  sempre les -R finals dels mots:
  
  acer, amor, auster, car, clor, clorur, cor, enter, exemplar, far,
  fer (= salvatge), fervor, futur, labor, mar, mer, obscur, or,
  popular, pur, rar, sever, sonor, sospir, vampir, vapor.
  
  I en determinades zones del català central alguns d'aquests mots
  apareixen reforçats amb una -T al final:
  
  car(t), mar(t), cor(t), amor(t),...
  
  Les grafies
  
  a) El so de [r] (erra simple) és sempre representat per la grafia R:
  
  pare, cara, Sara,...
  
  b) El so de [R] (erra múltiple) pot ser escrit:
  
  - R: A principi de mot, darrera de consonant i, en alguns mots
  compostos darrera de vocal:
  
  Remei, Manresa, antiraquític, autoretrat, birectangle (però no:
  birrem), contrarèplica, extraradi, monorefringent, neoradical,
  semirecte, sobrerealitat, suprarenal, triradiat, (no: trirrem),
  ultraràpid
  
  - RR: Entre vocals (menys en els casos anteriors): carro, serra,
  parra,...
  
  Remarca
  
  Per escriure la -R muda de final de mot en aquelles zones o mots en
  què habitualment no es pronuncia, podem seguir les indicacions
  següents:
  
  a) Els infinitius: solen acabar en -R (-AR, -ER, -IR, segons la
  conjugació, llevat dels que tinguin el final en [r3] (com caure
  plaure, moure):
  
  marxar, córrer, venir, dur,...
  
  (En algunes ocasions aquesta -R és pronunciada: quan l'infinitiu va
  seguit d'un pronom feble: venir-ne, dur-la,...)
  No confonguem:
  L'infinitiu: anar, tornar, (que també fem servir per formar el
  perfet perifràstic: va anar, va tornar) amb el perfet simple (en la
  seva tercera persona): anà, tornà,...
  
  En Lluís   va anar   a casa seva
         anà
  
  (La segona forma és literària i gairebé no s'usa mai en la llengua
  parlada llevat d'alguna zona dialectal. Per tant, la confusió és
  només ortogràfica.)
  
  b) Els sufixos -AR, -ER, -OR, -DOR:
  
  bestiar, fuster, negror, escalfador,...
  
  c) Els noms que presenten -R en algun altre mot de la mateixa
  família (derivat):
  
  clar/clara/clarejar/claror,...
  por/poruc/poruga,...
  càntir/cantiret/cantiró
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació