CODI ACTIVITAT: TO14048


FONT : Documents de la Secció Filològica, III, 1996, p. 22-23


  
  L'ÚS DEL GUIONET EN L'ESCRIPTURA DELS MOTS FORMATS PER COMPOSICIÓ
  O PREFIXACIÓ
  (Acord de la Secció Filològica pres el dia 15 de març de 1996. Cal tenir
   present que, al marge de l'aplicació d'aquestes normes als mots 
   consolidats que apareixen en els diccionaris, la pràctica comunicativa
   pot donar lloc a mots o expressions que no hi són previstes, en les 
   quals pot ésser admès l'ús discrecional del guionet)
  
  

  1. S'escriuran amb guionet:

  A) Els numerals compostos (ordinals i cardinals). Ex.: vint-i-dos, 
    vint-i-dosè, tres-cents, tres-centè.

  B) Els mots compostos que comencen amb el nom d un punt cardinal. 
    Ex.: nord-americà, nord-est, sud-africà, sud-eslau, sud-oest.

  C) Els compostos repetitius i expressius. Ex.: baliga-balaga, 
    barrija-barreja, bitllo-bitllo, bub-bub, bum-bum, cori-mori,
    a corre-cuita, flist-flast, fru-fru, gara-gara, leri-leri, 
    a mata-degolla, nap-buf, non-non, nygo-nyigo, de nyigui-nyogui,
    pengim-penjam, piu-piu, poti-poti, rau-rau, suca-mulla,
    fer la viu-viu, xano-xano, xiu-xiu, xup-xup, zig-zag.

  D) Els compostos que són manlleus no adaptats. Ex.: agnus-dei, 
    dalai-lama, ex-libris, flint-glass.

  E) Un petit grup de mots o expressions singulars: abans-d'ahir, 
    adéu-siau, dellà-ahir, al després-dinar, despús-anit, 
    despús-demà, qui-sap-lo (qui-sap-la).  2. S'escriuran sense guionet:

  A) Els mots construïts amb prefixos com ara: 
    
    arxi-	arximilionari
    bes-	bestia
    ex-	exministre
    per-	àcid periòdic
    plus-	plusvàlua
    pre-	precristià
    pro-	prosil.logisme, proxinès 
    pseudo-	pseudoprofeta
    quasi-	quasidelicte
    sobre-	sobreguaita
    sots-	sotsarrendatari
    ultra-	ultraconservador
    vice-	vicepresident

  El substantiu no-res i els compostos formats amb el mot no i un 
  substantiu s'escriuran amb guionet: el no-alineament, la no-violència;
  en canvi el mot no s'escriurà com a mot independent quan precedeix
  un adjectiu: els països no alineats, les nacions no violentes, els 
  no violents.

  B) Els mots contruïts amb formes prefixades acabades generalment en 
  -o i de vegades en -i, com ara:

    audio-	audiovisual
    cardio- cardiovascular
    coxo-	coxofemoral
    denti-	dentilabial
    fisico-	fisicoquímic
    gastro-	gastroenteritis
    indo-  indoxinès
    labio-	labiodental  
    magneto-	magnetoelèctric
    socio-	socioeconòmic

  etc. 

  C) Els compostos que són manlleus adaptats. Ex.: exdevot.
  
  D) Els mots adesiara i usdefruit, que, malgrat complir la condició de
  l'apartat 3.C, tenen una tradició consolidada amb aquesta grafia.


  
  (Cal remarcar que els mots d'aquest apartat, encara que el prefix 
   acabi en vocal i el segon component comenci en r- o en s-, no 
   dupliquen aquesta consonant. Ex.: arxisatisfet, prerafaelita,
   presantificat, vicerector, vicesecretari; gal.loromànic, grecoromà, 
   jocoseriós, politicosocial)  3. S'escriuran en general sense guionet els compostos formats a partir
  de dos elements que existeixen com a paraules catalanes independents
  -salvats els que han estat esmentats en els punts anteriors. Ex: capgròs,
  collverd, cordur, culnegre, frontample, ratapinyada, ratpenat; pocapena, 
  pocatraça, pocavergonya; damajoana,figaflor, herbacol, llirijonc; sordmut;
  cincnervis, setciències; correbou, pinçanàs; capicua, centengrana, coliflor,
  a collibé, culdellàntia, maldulls, semprenflor, vetesifils. 

  
  Els mots d'aquest tipus, però, s'escriuran amb guionet si es dóna  
  alguna de les tres circumstàncies següents:

  
  A) El primer element (o, eventualment, el segon) acaba amb vocal
  i el segon (o, eventualment, el tercer) comença amb r-, s-, o x-.
  Ex.: barba-roig, cama-roja, cara-rugat, barba-serrat, barra-sec, 
  penya-segat, cara-xuclat; poca-roba, bleda-rave, malva-rosa, 
  de soca-rel, aigua-sal, cara-sol, canya-xiula; busca-raons,
  cerca-renous, guarda-roba, penja-robes, esclata-sang, gira-sol,
  pica-soques, punxa-sàrries, toca-son, escura-xemeneies; 
  anca-rossegant; cul-de-sac, entra-i-surt.
 
  B) L'aglutinació de dos elements pot induir a lectures errònies o 
  dificultar la interpretació del mot a causa de les lletres 
  concurrents. Ex.: pèl-llarg, cap-roig, pit-roig; cinc-en-rama, 
  plats-i-olles.

  C) El primer element duu accent gràfic (vegeu, però, l'apartat 2).
  Ex.: mà-llarg, pèl-blanc, pèl-curt, pèl-ras; més-dient.

 
  
  També s'escriuran sense guinet, amb les mateixes restriccions que 
  aquests, els derivats, per sufixació, de mots que s'escriuen amb 
  guionet i els derivats, per sufixació, de sintagmes. Ex.: exlibrisme,
  exlibrista, xiuxiuejar, zigzaguejar, però poca-soltada; percentatge, 
                     ----
  blatdemorar, maltempsada, comptecorrentista, però camí-raler. Vegeu,
                        ----
  però, 1. A i 1. B.


  4. Els topònims segueixen la mateixa norma que els mots del punt 3. 
  Ex.: Castellbó, Aiguafreda, Comanegra, Torregrossa, Vilafranca, 
  Fontalba, Bellpuig, Palautordera, Miramar, Cantallops, Portocolom; 
  Vila-real, Vila-rodona, Vall-de-roures, Palau-solità, Aigua-xelida,
  Puig-reig, Puig-aguilar, Font-romeu, Font-rubí, Mont-roig, Bell-lloc,
  Pont-xetmar. Alguns d'interpretació poc clara (i algun altre que té 
  una forma ja així fixada) s'escriuen amb guionet. Ex.: Guarda-si-venes,  
  Sala-d'heures.


  (Cal remarcar que, en tots els casos, si el darrer element d'un compost
  escrit sense quionet és un mot monosil.làbic, prendrà un accent si les
  regles generals de l'accentuació així ho demanen. Ex.: capgrós, bocafí,
  malbó, pinçanàs, a collibé. Si el compost, en canvi, s'escriu amb guionet,
  el monosíl.lab mantindrà la seva grafia inaccentuada. Ex.: vint-i-u, no-res,
  cella-ros, pèl-ras, fru-fru. Si el monosíl.lab duu accent diacrític 
  el conservarà. Ex.: subsòl, rodamón.
 
   
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació