CODI ACTIVITAT: TO02038


FONT : RUAIX, J.A. El català/1. Ed. Ruaix


  
  
  
  O / U
  
  Quan s'escau en una síl·laba tònica, la lletra o es llegeix
  clarament: cosa, jove, porten, doni.. Però quan s'escau en síl·laba
  àtona, es pronuncia u: coseta, jovent, portem, donés (= «cuseta»,
  «juvent», «purtem», «dunés»)...(1)
  
  Això origina un problema ortogràfic: quan sentim /u/ en síl·laba
  àtona quina lletra hem d'escriure, o o bé u? Heus ací unes regles
  per a resoldre-ho:
  
  1) BUSCAR L'ARREL. Moltes paraules deriven d'una altra, més curta
  (coseta ve de cosa; jovent, de jove), o, encara que no siguin
  pròpiament derivades les podem relacionar amb mots, també més curts,
  de la mateixa família (donar té la mateixa arrel que "ell dóna";
  jugar, que "ell juga"). Com que amb aquest procediment obtenim
  gairebé sempre paraules rizotòniques (que tenen l'accent en
  l'arrel), podem saber exactament quina lletra cal escriure-hi. Més
  exemples:
  
  COM QUE DIEM:   TAMBÉ ESCRIVIM:
  
  pont       pontet, pontó, pontarró, pontar, pontatge...
  punt       puntet, puntós, puntual, puntejar...
  
  foll       follet, follejar, follia...
  full       fullet, fullejar, fulletó...
  
  olla       oller, olleta, ollassa, ollada...
  ull        ullera, ullet, ullàs, ullada...
  
  fort, forta    fortesa, enfortir...
  curt, curta    curtedat, curtejar...
  cort       cortès, cortejar...
  
  ell forma     formar, formem... formava... formés... format,
           formació...
  ell fuma     fumar, fumem... fumava... fumés... fumat,
           fumador...
  
  ell gronxa    gronxar..., gronxador...
  ell punxa     punxar..., punxó...
  
  ell lloa     lloar..., lloanca...
  ell sua      suar..., suor...(2)
  
  
  EXCEPCIÓ 1a. Hi ha uns quants verbs que, malgrat que hi pronunciem
  les formes rizotòniques amb [u], tenen altres formes amb [o]. Són cinc
  verbs de la 3a. conjugació:
  
  - collir (i acollir, recollir, etc.): jo cullo, tu culls, ell cull,
  ells cullen, jo culli... PERÒ: collim, colliu; collia... colliré...
  colliria... collís... collit... collidor...
  
  - cosir (i descosir, recosir...): ell cus, etc. PERÒ: cosim, etc.
  
  - escopir: ell escup, etc. PERÒ: escopim, etc.
  
  - sortir (i assortir, ressortir...): ell surt, etc. PERÒ: sortim,
  etc.
  
  -tossir: ell tus, etc. PERÒ: tossim, etc.
  
  EXCEPCIÓ 2a. Dos verbs de la 2a. conjugació, que tenen formes
  rizotòniques amb o i formes rizotòniques amb u, s'escriuen
  generalment amb [o]; només s'escriuen amb [u] el present de subjuntiu i
  l'imperatiu (temps en què, si us hi fixeu, la tercera persona del
  singular, rizotònica, també té u). Aquests verbs són:
  
  -poder: ell pot - podem, podeu, podia... podré... podria...
  pogués... pogut... poderós...; ell pugui o pugui ell - puguem,
  pugueu.
  
  -voler: ell vol - volem, voleu; volia... voldré... voldria...
  volgués... volgut... volença...; ell vulgui o vulgui ell - vulguem,
  vulgueu.
  
  EXCEPCIÓ 3ª. Hi ha uns quants llatinismes (mots cultes manllevats al
  llatí) que aparentment semblen derivats de mots catalans amb o, però
  no ho són. Noteu, en el quadre següent, els més importants:
  
  PRIMITIU CATALÀ - DERIVATS (autèntics, és a dir, procedents de mots
  catalans) - PSEUDO-DERIVATS (falsos derivats, és a dir, manllevats
  directament al llatí)
  
  boca - bocassa, boqueta, bocada... - bucal (p. e. afecció bucal)
  
  cloure, clos - cloenda... - exclusiu, exclusió, reclusió,
  inclusiu...
  
  corb - corbat, encorbar... - curvatura, curvilini...
  
  córrer, concórrer - concorrent, ocorrent (gerundis)... -
  concurrència, ocurrència; concurrent, ocurrent (participis)...
  
  doble - doblar, doblària... - duplicar, duplicat, duplicitat...
  
  dolç - dolcesa, endolcir, dolçor... - dulcificar, edulcorar...
  
  fondre, fos - fonent (gerundi), foneria... - fundent (part. o adj.),
  fusió...
  
  forc, forca - forcat, forquilla... bifurcar, bifurcació...
  
  home - homenet, homenàs, homenot - humà, humanisme, humanitat...
  
  jonc(3) - joncat, joncar, jonquera, Joncadella, Jonqueres... -
  juncàcies...
  
  jove - jovent, jovenesa, joventut, jovenívol, rejovenir... -
  juvenil, juvenilment...
  
  moc - mocós, mocosa... - mucós, mucosa, mucositat...
  
  ploma - plomar, plomatge, plomall... - plumífer...
  
  pols m. - polsera, polsar, polsador, polsament... - pulsació,
  pulsatiu, pulsió, pulsímetre...
  
  pols f. - polseguera, espolsar... - expulsar, expulsió...
  
  porgar, ell porga - esporgar, esporgador... - expurgar, purgar,
  purgatori...(4)
  
  2) MIRAR EL CASTELLÀ. Perquè en la majoria dels mots, sobretot
  cultes, català i castellà coincideixen. Exs.:
  
  CASTELLÀ   CATALA
  
  moral     moral
  mural     mural
  oreja     orella
  cuchara    cullera
  contento   content
  hormiga    formiga
  mujer     muller
  humilde    humil
  
  CASTELLÀ     CATALÀ
  
  suspender     s-u-spendre
  sostener     s-o-stenir
  monografia    m-o-n-o-grafia
  tuberculoso    t-u-berc-u-lós
  parábola     paràb-o-la
  fórmula      fórm-u-la
  prófugo      pròf-u-g
  hidrófobo     hidròf-o-b
  
  Els mots de les llistes següents, i llurs derivats o compostos, no
  coincideixen en les dues llengües veïnes:
  
  DISCREPÀNCIES CATALÀ/CASTELLÀ
  
  CATALÀ AMB O (cast. amb U)
  
  aixovar, atordir, at-o-rr-o-llar, avorrir-se, bordell, Borriana,
  botifarra, brúixola, capítol, cartolina, cíngol, c-o-lobra, complir,
  
  complimentar, còns-o-l, croada, embotir, Empordà, escapolir-se,
  escodrinyar, escoltisme, escrúpol, esdrúixol, fonament, gobelet,
  governatiu, governamental, Hongria, Joan, joglar, llúpol, m-o-nyó,
  nodrir, ordir, pèndol, podrir, polir, p-o-lvoritzar, rètol, robí,
  roí, Romania, rossinyol, sofrir, sorgir, sospirar, sostreure, títol,
  tolir-se, tonyina, Torí, t-o-rró, triomf, xorigueresc.
  
  CATALÀ AMB U (cast. amb O)
  
  Amadeu, ateneu, bumerang, bufetada, butlletí, cacau, camafeu,
  corifeu, correu, correus, cuirassa, enfistular-se, escullera, estiu,
  europe-u-, fetus, focus, fòrum, harmònium, Ladislau, Liceu,
  muntanya(5), mussol, Orfeu, Pireu (el), Pius, Pompeu, porus, ritu,
  riu, saurí, sèrum, sinus, subornar, sufocar, supèrbia, suportar,
  tètanus, Titus, tramuntana, trofeu, turment, vidu (o viudo).
  
  DISCREPÀNCIES MÚLTIPLES: Bordeus (cast. «Burdeos»), furóncol (cast.
  «forúnculo»).
  
  3) OBSERVAR LA MORFOLOGIA. Concretament recordem:
  
  - és amb O la desinència verbal del present d'indicatiu, primera
  persona: canto, temo, serveixo...
  
  - és amb O la desinència -os d'alguns plurals de noms (substantius i
  adjectius): gasos, reflexos, feliços..
  
  - hi ha un cert nombre de noms terminats en -o i d'altres terminats
  en -u no semivocal (és a dir, que no forma part d'un diftong).
  Aquests conserven la -u en el femení i els derivats; aquells, en
  canvi, deixen caure la o en llurs femenins i derivats. Exemples:
  
  primitius (masc.)   femenins    derivats
  
  continu        contínua    continuitat
  exigu(6)       exigua     exigüitat
  ritu         ---       ritual
  moro         mora      moreria
  guerxo        guerxa     guerxesa, guerxar-se
  ferro         ---       ferrer, ferrar
  
  4) CONSULTAR EL DICCIONARI o l'enciclopèdia, on trobarem els mots no
  compresos en les regles precedents.(7)
  
  
  
  
  NOTES:
  
  
  1. Això és el que passa generalment en el català central. Però cal
  anotar algunes particularitats:
  
  - en els mots compostos, es pronuncia clara la o del primer element
  procedent d'un mot amb o tònica: bocaclòs (boca+clos), Bonaigua
  
  (bona+aigua), cobrellit, Collbató, Comadran, contradir, copalta,
  etc. Hi ha vacil·lació en el cas de tothom (vegeu també més
  endavant, nota 5).
  - se solen pronunciar amb o oberta la conjunció o i la o àtona de
  les interjeccions oidà, ollaó i del llatinisme litúrgic hosanna.
  - se solen pronunciar amb o tancada les os àtones de mots erudits
  com Apol·lo, Safo, Argos, Darios, Eros, Febos, Càstor,
  Nabucodonosor, els en -èol (alvèol, nuclèol...), la o del nexe àton
  uo (sinuositat, sumptuositat, voluptuositat...) i la d'alguns altres
  mots com Aneto, duo, estèreo, video, zoo, caos, Laos; total.
  
    En els parlars occidentals i en el mallorquí hom pronuncia
  sempre clarament (tancada) la o àtona sense reduir-la a u.
    A remarcar que en el diftong ou àton sol articular-se la o amb
  un so que no és ni o ni u, sinó amb un timbre entremig de la o i de
  la vocal neutra: plourà, roureda, etc. També hi ha qui ho pronuncia
  com si fos escrit au.
  
  2. Se suposa que, en aplicar aquesta regla, usem la forma catalana
  correcta. Notem uns quants casos de divergència amb el castellà:
  
  - noms: gola (cas. «gula» i altres termes; amb el derivat engolir),
  jonc (planta; distint de junc, embarcació), nombre (amb nombrós,
  també existeix número), nuvi (amb nuviatge), ploma (amb plomatge,
  plomar), pols (amb polsera, cast. «pulso» i «pulsera»), tomba (amb
  tombal), torba (amb torbera);
  - verbs: atribolar (amb els derivats atribolat, atribolament, també
  existeix tribular, amb tribulació), barbollar, cobrir (diem la o
  tònica, per exemple, en cobrellit); compostos: descobrir, reco-
  brir...), escoltar, muntar (i desmuntar, remuntar...), patollar,
  polsar, solcar, tombar, torbar.
  
    Formen regularment els derivats (mentre que el castellà els té
  irregulars) els següents noms acabats en -or: calor (calorós),
  comptador (comptadoria), conservador (conservadorisme), corredor
  (corredoria), pagador (pagadoria), rigor (rigorós), tambor
  (tamboret), tenidor (tenidoria).
    En alguns casos hem de distingir entre derivats formats sobre
  una arrel nominal o sobre una arrel verbal:
  
  - joc - joguina, joguinejar, joguinós, joglar...
   jugar (ell juga) - jugador, jugada, juguesca, juganer...
  - moll - mollenc, molleró, molleric, mollesa...
   mullar (ell mulla) - mullat, mullader, mullena...
  - pastor - pastoret, pastoral...
   pasturar (ell pastura) - pasturatge...
  - pluja - plugim, plugisser, plujós...
   ploure - plovia, plourà, plogués, plogut, plovisc, plovisquejar...
  
    Del substantiu "busca" tenim, segons Moll i Coromines, els
  derivats buscall (tros de llenya) i busqueta (nom de diferents
  moixons), aquest darrer grafiat erròniament «bosqueta» pel
  Diccionari general i per la GEC, com si vingués de bosc (del qual
  mot sí que provenen bosquet, boscatge, boscà, boscater, boscós,
  boscúria, bosquí, etc.)
  
  
  3. Encara que, dialectalment, existeix la forma junc, de la qual
  prové el topònim Juncosa.
  
  4. Altres exemples de pseudo-derivats són: fur / foral; món / mundà,
  mundial, tercermundisme; om / ulmàcies; ós / ursí, -ina, úrsids;
  solc, solcar / sulciforme.
    Casos semblants: capítol / capitular (adj.), capitular (verb);
  fèmur / femoral; morena / murènids; mosaic, emmosaiar / musiu;
  mostela / mustèlids; nodrir, nodriment / nutritiu, nutrició; ortiga,
  ortigada, ortigall / urticària; pèndol, pèndola (substantius) /
  pèndul -ula, pendular (adjectius); polvoritzar / pulverulent;
  sorgir, ressorgir, ressorgiment / surgència, insurgir-se, insurgent,
  insurrecció; trèmol (subst.), tremoleda / trèmul -ula (adj.); volcà,
  volcànic / vulcanisme, vulcanòleg; cònsol, consulat / consular
  (adj.); títol, titolàs / titular (adj.), titular (v), titulat,
  titulació, titularitat, intitular.
  
  5. Corresponent al mot cast. «monte», tenim en català munt (amb
  derivats com munta, muntaner, muntanya, munteria, muntès, muntijol),
  i mont (usat com a primer element de compostos com Montbui,
  Montcada, Montjuïc, Montsec, Montseny, Montserrat, etc., per bé que
  la pronúncia generalment és amb u, la qual cosa indica que el
  veritable ètim en molts casos deu ser munt); tenim també montuós i
  monticle.6. Més casos: individu, ingenu, perspicu, superflu.
  
  7. Anotem un cas de modificació recent: llorigó o llodrigó amb els
  derivats llorigada o llodrigada, llorigar o llodrigar, lloriguera o
  llodriguera (que abans el Diccionari General escrivia amb u).
  
  
  
  
  
  
  
    
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació