CODI ACTIVITAT: TO04006


FONT : BADIA, J. i GRIFOLL, J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
  
  LA DI╚RESI
  
  El signe que anomenem diŔresi (Ę) consisteix en dos puntets que
  posem damunt les lletres I, U (´/Ř) en els casos segŘents:
  
  a) Quan volem indicar que cal pronunciar una u darrera G/Q davant de
  les lletres E/I: aigŘera, pasqŘes, pingŘÝ, obliqŘitat,...
  
  b) Per senyalar grÓficament que dues vocals contigŘes no formen
  diftong, sinˇ hiat: ra´m, tra´dor, diŘrn, reŘll, estudi´n,...
  
  En aquest cas, per˛, si per les regles d'accentuaciˇ calia accentuar
  la vocal I/U, no hi posarem diŔresi, sinˇ accent: paÝs, LluÝs,...
  
  Remarca:
  
  PER EXCEPCIË, no posem diŔresi en els casos segŘents:
  
  _ En mots acabats en vocal + US/UM, de procedŔncia llatina: MÓrius,
  harm˛nium, p˛dium,... (Remarquem que les combinacions -iu- d'aquests
  mots no formen diftong, sinˇ hiat.)
  _ En mots comenšats pels prefixos anti-, co-, contra-, re-, semi-,
  seguits de vocal: antiinflamatori, coincidŔncia, contraindicar,
  reunir, semiindicaciˇ,... Per˛: re´x (verb reeixir) i reŘll.
  _ En els mots acabats en vocal + els sufixos -isme/-ista: egoisme,
  dadaista,... Per˛: pro´sme, llu´sme,...
  _ En els verbs acabats en vocal + IR, els temps de futur,
  condicional, infinitiu i gerundi: beneirÚ, agrairia, conduir,
  substituint,... (ConvÚ recordar que en aquests verbs nombroses
  formes porten accent o diŔresi, quan entre dues vocals es produeix
  hiat: agra´t, agraÝssiu, bene´m, bene´t,... Remarquem tambÚ la forma
  de present de subjuntiu dels verbs acabats en vocal + AR:
  
  crear: cre´, cre´s, cre´n,... 
  canviar: canvi´, canvi´s, canvi´n. 
  lloar: llo´, llo´s, llo´n. 
  suar: su´, su´s, su´n.
  
  c) Per ressaltar que I/U intervocÓliques (que altrament, serien
  consonants: noia, cauen) sˇn t˛niques i, per tant, vocals, quan no
  duen accent: bene´a, bene´es, bene´en; per˛ amb accent: beneÝem,
  beneÝeu.
  
  Per a l'˙s correcte de la diŔresi Ús convenient de tenir en compte:
  
  
  _ Generalment si es produeix hiat en un mot primitiu, tambÚ es
  produeix als derivats:
  
  - veÝ - ve´na, ve´ns, ve´nat, ve´natge,...
  - ru´na - arru´nar, arru´nat, ru´nˇs,...
  - saŘc - saŘquer, saŘqueret,..
  
  (Per˛: paÝs - pa´sos. Si bÚ: paisatge)
  
  _ ConvÚ no estalviar consultes al Diccionari per anar fixant
  visualment la grafia dels mots amb diŔresi, especialment en el cas
  de mots cultes:
  
  DIFTONG    HIAT
  
  heroic    hero´citat
  fluid     flu´desa
  laic     la´citat
  trapezoide  trapezo´dal
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació