CODI ACTIVITAT: TO05043


FONT : RUAIX, J.A. El català/1. Ed. Ruaix


  
  
  
  LES FRICATIVES (I GRUPS AFRICATS) PALATALS (j/g, x/ix, tx/ig)
  
  
  És molt característic de la nostra llengua el funcionament dels sons
  palatals fricatius i dels grups africats corresponents.(1) Observeu
  el quadre i llegiu-ne en veu alta els exemples:(2)
  
       SONORS           SORDS
  
       un gec, jo jec; joc     un xec; xoc
       raja; faja, vaja, vagi;   raixa; faixa; baixa, baixi;
        Bruges           bruixes
  frica-  ajut; llegiu; pujant    eixut; lleixiu; puixant
  tius   coix operable        coixa operable
        (= «co/j/operable»)     (= «co/ix/operable»)
       creix a poc a poc      créixer a poc a poc
        (= «cre/j/apocapoc»)    (= «cre/ix/apocapoc»)
       peix i... («peji...»)    peixi
                     puix (conjunció)(3)
       - - - - -          - - - - -
       Djebel           Txecoslovaquia
  grups   metges           metxes
  africats botja            botxa
       mitja, mitjó        mig
       mig alat (= «mi/dj/alat»)  mig xalat (= «mi/tx/alat»)
                       puig (substantiu)
  
  
  El so sonor s'escriu:
  
  {J}
  
  1) Davant de a, o, u: rajar, platja, rajoli, jove, ajut, just, etc.
  
  - els nexes -jecc- i -ject-*: injecció, objecció, projectar,
  subjecte, etc.
  
  - el verb jeure*: jec, jeus, jeu...
  
  - els mots jerarquia* (i jeràrquic...), jeroglífic*, Jeroni* (i
  jerònimes...), jersei*, majestat* (i majestuós...)(4)
  
  - noms hebreus*: Jesús (i jesuïta...), Jeremies, Jerusalem, Jericó,
  etc.
  
  
  
  {G}
  
  2) Davant de e, i, generalment: ragen, platges, gener, gerani,
  garatge, metge, rellotge, ragin, ginesta, girafa, bugia, règim,
  etc.(5)
  
  exceptuant: *
  
  
  El so sord s'escriu:
  
  {X}
  
  1) A principi de mot: xarop, xifra, xuclar, xarampió, xofer, Xàtiva,
  Xauxa, Xerallo, Xerta, Xivert, Xixona, la Xina, Xipre, Xile, etc.
  
  2) Darrere de consonant: punxar, guerxo, torxa, bolxevic, Elx, Vila-
  marxant, Manxúria, etc.
  
  3) Darrere de i: guix, mixeta, clixé, bixest, Flix, Ix, etc.
  
  4) Darrere de u semivocal (diftong): rauxa, disbauxa, etc.
  
  {IX}
  
  5) Darrere les vocals
  
  a: baixar, caixa, calaix, Carcaixent, Caixmir, etc.
  e: eixam, reixa, peix, Queixans, etc.
  o: moixó, cartoixa, boix, Foixà, etc.
  u: uixer, maduixa, gruix, Cuixà, Tuixén, Uixó, etc.(6)
  
  
  El so africat sord, que dins un mot escrivim {tx} (cotxe, botxí,
  Coratxà, la Garrotxa, etc.),(7) a final de paraula pot escriure's de
  dues maneres. Compareu:
  
  1)
  
  -IG(8)            quan alterna amb j/g o amb tj/tg
  
  -aig: raig          rajar, ragés, ragi, rajolí
     maig          magenc
  -eig: passeig         passejar, passegem(9)
     lleig          lletja, lleges, lletjor
  -oig: boig          boja, bogeria
     roig          rogenc, rojor, enrogir
  -uig: fuig          fugir, fugida, fujo, fuges
     puig (i Puigcerdà,   pujar, pujada, pujol, puget, pugés(10)
     Puiggròs, Puigmal,
     Puig-reig...)
  -ig: mig (i migpartir)(11)  mitja, mitges, mitjó, mitjà, mitger
     desig          desitjar, desitjós, desitgem, desitji
  
  
  
  2)
  
  -TX(12)            quan alterna amb {tx}
  
  -atx: Andratx         andritxol
     despatx         despatxar, despatxos
     catx          catxa
     empatx         empatxar
     gavatx         gavatxos
     matx          matxs
     tatx          tatxar
  
  -etx: campetx         campetxos
     escabetx        escabetxament
  
  -itx: capritx         capritxós
     càrritx         carritxera
     Costitx         costitxers
     escarritx        escarritxar
     esquitx         esquitxar
     Felanitx        felanitxers
     pastitx         pastitxos
     resquitx        resquitxet
     sandvitx        sandvitxos
  
  -utx: cartutx         cartutxera
     falutx         falutxos
     sacabutx        sacabutxada
  
  
  
  
  
  NOTES:
  
  1. Fent una comparació del català comú amb altres llengües,
  observem:
  
  - El nostre fonema /j/ no existeix en castellà com a fonema (però
  l'articulen dialectalment en casos com lluvia = «/j/úvia» o cayó =
  «ca/j/ó», etc.). Si que existeix en francès: Jean, agent, etc.
  - El fonema /x/ tampoc no existeix en castella; si, en francès:
  chat, chauffeur, chartreuse, etc. (escrit, com veieu, amb el dígraf
  ch). En anglès s'escriu sh: Shakespeare, flash, etc. En italià sc o
  sci: scemo, Sciacca, etc. En alemany sch. Schopenhauer, etc.
  - El grup africat /dj/, que nosaltres grafiem generalment /tj/ o /tg/,
  tampoc no figura en el sistema castellà. Els italians, en canvi,
  L'usen molt, escrit {g}, {gi} o {gg}: Gino, Giovanni, oggi, etc.
  - El grup africat /tx/, que nosaltres grafiem /tx/, /ig/ o /g/, correspon
  al digraf castellà ch: chicha, Che Guevara, etc., i semblantment a
  l'anglès ch: charleston, Churchill, Chesterton, Charlot, manches-
  terià, etc. En alemany és tsch: putsch, etc.
  
  2. El quadre mostra la pronúncia del català comú. Dialectalment,
  però, hi ha variants:
  
  
  - La {j} inicial s'articula aproximadament {dj} en el català occidental:
  jove = «djove» etc., a l'Horta de València sona /tx/: «txove» (d'aquí
  ve que aquest parlar s'anomeni apitxat). Én altres posicions
  s'articula ij en lleidatà i parlars afins (pluja = «pluija»), {dj} a
  les Balears i en gran part del País Valencià («pludja») i {tx} a
  l'Horta («plutxa»).
  - La {x} s'articula {tx} en català occidental: xiquet = «txiquet», etc.
  Els plurals dialectals en -ixs es resolen en -is: mateixs =
  «mateis»), etc.
  - El grup {tj} o {tg} equival a {j} en certes localitats i en certs mots
  com platja, pitjor, desitjar, mitjà, estotjar, etc.: plaja, pijor,
  desijar, mijà, estojar, etc. També, generalment, en la llengua
  antiga.
  - De resultes de la pronúncia apitxada, resten noms de llinatge
  valencians escrits amb ch: Moncho, Puchol Cherta, Chordi, etc.
  - Dins l'àmbit del català central es considera un defecte de
  pronunciar «platxa», «viatxar», «metxe», «mitxó» i similars per
  platja, viatjar, metge, mitjó..., o «artxiu», «martxar», «la Txi-
  na»... per arxiu, marxar, la Xina..., o «txalet» «txapa», «txicot»,
  «txocolata»,,. per xalet, xapa, xicot, xocolata, etc. Per contra, és
  habitual de dir "io", "ia" per "jo", "ja"; no cal dir que les pronúncies
  preferibles són les que corresponen a la grafia.
  
  3. Alguns llegeixen malament aquesta partícula, que cal fer acabar
  com fluix o dibuix, no com fluig o rebuig. També cal pronunciar amb
  so fricatiu final, no africat, els mots garbuix, panteix i
  Valldoreix.
  
  4. I altres de poc importants com jejú o jejúnum, jerbu, jet,
  jujitsu; les contraccions Jep, Jepet (de Josep); topònims japonesos
  (com les illes Fuji), àrabs (Djebel, Medjerda...), etc.
  
  5. Noteu els mots distingir, extingir, burgès, corresponents als
  castellans «distinguir», «extinguir», «burgués». Per altra banda és
  útil de saber que en alemany i altres llengües la {g} té sempre valor
  oclusiu velar, no fricatiu palatal (com en Hegel, Bergen,
  Volkswagen).
  
  6. El català antic escrivia baix, però baxa, és a dir, usava {x}
  intervocàlica després de {a}, {e}, {o} madexa, angoxa, etc. Aquest
  sistema ha perdurat en alguns cognoms com Rexach (per Reixac), Foxà
  (per Foixà), Buxadé (per Boixader), etc.
  
  7. Els casos de {tx} inicial pertanyen a mots forasters:
  Txecoslovàquia, Txad, Txaikovski, etc.
  
  8. En la majoria dels parlars, aquesta i, quan va precedida de {a}, {e},
  {o}, {u}, és muda; però en les terminacions del plural com raigs, boigs,
  etc., n'hi ha que aleshores canvien el so {tx} pel so {it}, resultant
  "raits", "boits", etc. Aquesta és una raó per a considerar el grup
  ig com a conjunt de fonemes, més que com a fonema ver i propi.
  D'altra banda, en el parlar de València la i sempre se sent:
  "raitx", "boitx", etc. 
  
  9. Les terminacions balears o arcaiques dels verbs en -jar, -gir fan
  naturalemnt -ig: jo passeig, jo fuig, etc.
  
  10. Són aberrants derivats com Putxet (topònim barceloní) o
  bellputxenc (gentilici de Bellpuig).
  
  11. En aquest cas, és a dir, quan la vocal és i, la {g} tota sola
  representa el conjunt fònic {tx}: "mitx", "desitx". Més exemples en
  -ig els trobem en els topònims Adasig, Molig, Santig, Tírig.
  
  12. Si hi afegim el mot rus tsarevitx, els topònims balears
  Favàritx, Vàritx i Fornalutx i el cerdà Urtx, els exemples del
  quadre exhauriran pràcticament tots els casos amb {tx} final.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació