CODI ACTIVITAT: TO06001


FONT : BADIA, J. i GRIFOLL, J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
  
  Ortografia de la s sorda
  
  
  1. En la posició inicial de mot, el so de [s] és representat per la
  lletra s si va seguida de les vocals, A, O, U. (Els mots ça i ço són
  els únics que comencen en ç i són més aviat poc usuals.)
  
  savi, sord, sud,...
  
  Pareu atenció a:
  
  *sabata, *safareig, *safata, safir, safra, *safrà, saga, sagal,
  salpar, samarra, *sanefa, sapa, sarabanda, saragata, *Saragossa,
  sarbatana, *Sardenya, *sarró, sarsa, *sarsuela, saurí, *soc, *sòcol,
  *sofre, sotsobrar, *sucre, la Suda, surra. (* mots més habituals.)
  
  
  I per les lletres S o C davant les vocals E, I:
  
  sense, sivella / cel, cistella
  
  Noteu: *sedàs, *sentinella, *sèquia, serraller, simbomba,
  simitarra...
  
  
  2. Enmig de mot és on trobem el major nombre de grafies diferents.
  Així, entre vocals podem escriure:
  
  a) ss: passar, mossa,...
  
  Anoteu la grafia dels mots següents
  
  alcàsser, *arrebossar, *arrissar, assor, assutzena, *carnisseria,
  *carrossa, *cassota, cassussa, *disfressar, *drassana, *Eivissa,
  escaramussa, genísser, *gessamí, *hissar, *massapà, *massís, *mosso,
  *mostassa, palissada, *pissarra, *pòlissa, *regalèssia, rossí,
  *Saragossa, *tassa, *tossut.
  
  b) I en alguns mots compostos, s:
  
  asimetria, antesala, antisèptic, biseccionar, contrasentit,
  entresol, disèpal, hendecasíl·lab, hiposulfit, monosíl·lab,
  parasíntesi, polisulfur, pre-socràtic, sobresortir, suprasensible,
  trisòdic, tetrasil·làbic, unisexual, i altres...
  
  
  c) O bé ç/c (escrivim ç davant de A, O, U i a finals de mot; i C
  davant de E, I):
  
  peça, eriçó / peces, edició
  
  (Repasseu la llista de mots amb ç que us donem més avall.)
  
  d) Alguns mots (pocs) també es poden escriure amb el dígraf sc. Es
  tracta de:
  
  piscina, ascensor, escena, abscissa, consciència, susceptible,
  ressuscitar,..., així com els seus derivats.
  
  e) En canvi, entre consonant i vocal o vocal i consonant podem
  trobar les grafies:
  
  _ s: dansa, pensar, pasta,...
  _ c/ç: enciam, cançó,...
  _ I, en alguns pocs casos, x: excursió, explotar,...
  
  Fixeu-vos, ara, com s'escriuen aquests mots
  
  alferes, barnús, *bus, *cabàs, Cadis, cafís, calabós, canemàs,
  *cartipàs, cuscús, *esbós, *llapis, *matís, matràs, panís, quars,
  ris, *sedàs, tamís, *tapís, *vernís, Vinaròs, *xerès,...
  
  3. A final de mot, les grafies que poden representar el so d'ESSA
  SORDA són dues:
  
  a) s: tros, arròs,...
  
  Noteu, especialment
  
  alferes, barnús, *bus, *cabàs, Cadis, cafís, calabós, canemàs,
  *cartipàs, cuscús, *esbós, *llapis, *matís, matràs, panís, quars,
  ris, *sedàs, tamís, *tapís, *vernís, Vinaròs, *xerès,...
  
  I els mots acabats amb els sufixos:
  
  - ÀS, ASSA: gossàs, cuirassa,...
  - ÍS, ISSA: canyís, terrissa,...
  - DÍS, DISSA: passadís, corredissa,...
  - ÚS, USSA: pallús, gentussa,...
  
  b) O bé ç: lluç, glaç,... (Consulteu-ne la llista a l'apartat
  següent.)
  
  
  La ç
  
  Aquesta lletra (anomenada ce trencada) és usada només per a
  representar el so de [s] (ESSA SORDA). Combina amb la c, segons la
  regla que ja hem vist:
  
  -ç davant de A, O, u i a final de mot
    calça, començo, forçut, lluç,...
  
  -c davant de E, I: 
    calces, llucet, comenci,...
  
  No hi ha, però, regles fixes per a l'ús d'aquesta parella de grafies
  o les seves equivalents s/ss (tros - destrossar). Només la lectura
  atenta i l'ús freqüent ens podran resoldre tots els dubtes.
  
  Remarca:
  
  a) Alguns casos poden ser resolts tenint en compte que c/ç poden
  alternar, en una família de mots, amb el so de [t]:
  
  _ força/forcejar/fortalesa
  _ avancar/avantatge
  _ adreçar/dreçar/dret
  _ torçar/tort
  _ alçar/altura
  _ cançó/cantar
  _ escurçar/curt
  
  b) Els mots derivats formats amb els sufixos -ANÇA i -ENÇA:
  esperança, coneixença,... (No són derivats pansa, cansa, dansa,
  pensa, defensa,...)
  
  c) Noms de lloc dels Països Catalans: L'Arboç, Argençola, Caçà,
  Calassanç, Capçanes, Castellterçol, Corçà, Flaçà, Llançà, Lliçà,
  Lluçà, Lluçanès, Can Maçana, La Maçana, Maçanes, Maçanet, Marçà,
  Ronçana, Vinçà,...
  
  d) D'altres topònims: Les Açores, Coblença, França, Moçambic, Niça,
  Provença,...
  
  e) Verbs: Agençar, amenaçar, avançar, caçar, calçar, començar,
  encalçar, esmerçar, esquinçar, llençar, llançar, traçar, i els seus
  respectius derivats i primitius: amenaça, avenç, caça, començ,
  encalç, esquinç, llança, traç,...
  
  f) Altres mots: açò (i ço), arboç, arç, balanç, balança, balç, boç,
  braç, ça (ençà...), cabeça (d'alls), calç, calça, capça(1) (i
  derivats: capçal, capçalera, escapçar,...), cerç, comerç, dolç(2),
  eriçó, escorça, escurçó, estruç, faç, façana, faiçó, falç (eina),
  francmaçó, glaç, jaç, llaç, llençol, lliçó, lluç, maça (eina),
  mançanilla, març, novençà, peça, pedaç, pinça, pitança, plaça,
  plançó, puça, raça, solaç, terç, terça, unça, variça, veça. I llurs
  derivats.
  NOTES:
  
  1. capça: Part superior d'algunes plantes, com el bròquil, o la
  col-i-flor. No ho confongueu amb «capsa», de cartó, de llauna,...
  
  2. I també un bon nombre d'adjectius com és ara: capaç, audaç,
  veraç, atroç, feliç, descalç,...
  

GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació