CODI ACTIVITAT: TO06025


FONT : BADIA,J. i GRIFOLL,J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
  
  Ortografia de la s sonora [z]
  
  
  1. En la posició inicial de mot, l'única grafia que emprem és z:
  
  zona, zero, zenit, zebra, zoologia,...
  
  2. Enmig de mot, entre vocals, escrivim generalment s:
  
  casa, casos,...
  
  Noteu com escrivim en català:
  
  Andalusia, basa (d'un joc de cartes,...), basar, cervesa, gasela,
  gaseta, Ignasi, masurca, noblesa, vellesa,...
  
  Remarca
  
  a) En alguns mots cultes, derivats del grec la majoria de les
  vegades, escrivim z:
  
  amazona, àzim, bizantí, esquizofrènic, ozó, piezòmetre, topazi,
  trapezi, Nazari,... Així com els mots compostos de rizo- (rizòfag),
  -zoic (paleozoic), -zou (espermatozou), -zoide (trapezoide),
  -zoari,... I altres noms com: Ezequiel, nazisme, nazi,...
  
  b) En els altres casos, escrivim z entre consonant i vocal, i s
  entre vocal i consonant:
  
  guitza, pinzell, donzella,...
  esmorzar, desdir, esbarriar,...
  
  Són excepcions
  
  - Els mots compostos de -fons- (enfonsar), -dins- (endinsar), trans-
  (transeünt, transistor).
  
  c) Noteu, encara: alzina, aranzel, atzavara, atzembla, atzerola,
  benzina, botzina, bronze, ènzim, etzibar, Llàtzer, onze, salze.


  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació