CODI ACTIVITAT: TO07022


FONT : BADIA, J. i GRIFOLL. J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
             _________________
            | ELS SONS NASALS |
            |_________________|
  
  ELS SONS
  
  A la lliçó 10 hem vist que el so de [n] era modificat cap a [m] (o
  [M]) davant d'una consonant labial (p, b, f, v, m). Això fa que es
  pronunciïn iguals mots com:
  
  embellir/envellir // embalat/envelat
  
  en bona part del català central (on es confon, com ja sabem, B/V).
  I que siguin pronunciats amb [m] els sons remarcats dels mots
  següents: invent, enveja, canvi, enfilar,..
        -    -    -   -
  Semblantment, en la parla habitual quan el so [m] es troba davant
  [t] (o [d]) modifica el seu punt d'articulació cap a [N] (ena
  dental). Per això, la pronunciació popular fa iguals els mots:
  compte/conte/comte
   --   -   -
  LES GRAFIES
  
  La representació gràfica de [m] i [n] no sol oferir dificultats en
  la majoria dels casos:
  
  mas/nas  cama/cana  arribàvem/arribaven
  
  Tanmateix, pels canvis fonètics que hem vist a l'apartat anterior (i
  la influència de la grafia d'altres llengües), hem de formular
  algunes regles per a m/n davant una consonant labial o dental.
  
  1. Davant de b, p, i m s'escriu M:
  
  també, timbal, embenar; omplir, campament, empipar; immens,
  emmirallar,...
  
  Atenció a: summa («compilació», diferent de «suma»), gamma, Gemma,
  Emma (nom de persona), Imma,...
  
  Són excepcions: Els mots compostos granment, tanmateix, benparlat,
  benmereixent, enmig.
  
  2. Davant de f:
  
  a) A principi de paraula se sol escriure CON-, EN-, IN- (prefixos):
  confessar, enfilar, inflar,...
  
  Són excepcions: èmfasi, emfisema, emfiteusi,...
  
  b) En els altres casos solem escriure M:
  _ amfiteatre, amfibi, (i mots començats amb amfi-)
  _ circumflex, circumferència (i mots comencats amb circum-)
  _ àmfora, càmfora, limfa, nimfa, triomf, simfonia, xamfrà,...
  
  Fan excepció: fanfara, fanfàrria, fanfarró, gonfanó,...
  
  3. Davant les altres consonants, hom escriu N per regla general: 
  
  onze, gronxador, canvi, envestir, cantar, dansa, enraonar,...
  
  SÓN EXCEPCIONS:
  
  a) Els mots comte, empremta, impremta, femta, somriure, premsa,
  Samsó, tramvia, triumvir (i altres compostos de -vir), Els Comdals
  (nom de lloc).
  
  b) Els mots començats per prefix circum-: circumstància, circum-
  val·lació, circumloqui,...
  
  c) S'escriu /MP/ (la /p/ essent muda) en els mots següents (i derivats o
  compostos): asímptota, assumpció, Assumpta, assumpte, atemptar,
  compte (diferent de conte i comte), conptemptible, exempció, exempt,
  impromptu, metempsícosi, palimpsest, perempció, peremptori,
  presumpció, presumptuós, prompte, redempció, redemptor, símptoma,
  sumpció, sumptuós, temps, temptar, temptativa, transsumpte,...
  
        ________________________________________ 
       | FEU ATENCIÓ A LA GRAFIA D'AQUESTS MOTS |
       |________________________________________|
  
  _ mnemotècnic, somni, somniar (o somiar), somnàmbul,...
  _ Anna, Susanna,...
  _ bienni (biennal), trienni, decenni,...; perenne, annex, connectar,
   connexió, innocent, innocu, innovar; tennis, etc.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació