CODI ACTIVITAT: TO09005


FONT : BADIA, J. i GRIFOLL, J. JONC. Llengua catalana BUP. Edicions 62.


  
  
              _________________
     		  |ELS SONS OCLUSIUS|
              |_________________|
  
  ELS SONS
  
  Hem vist a la lliçó anterior que en català hi ha una sèrie de sons
  consonàntics anomenats oclusius, perquè en articular-los l'aire
  sortia fent una explosió. Segons el punt on s'articulen, aquests
  sons poden ser:
  
  _ Labiats: Si s'articulen als llavis: [p], [b]
  _ Dentals: Si són articulats entre la llengua i les dents: [t], [d]
  _ Velars: Si es pronuncien amb el vel del paladar: [k], [g]
  
  Aquests sis sons es poden agrupar, com a fonemes, en dues sèries
  oposades per un mateix tret distintiu: la sonoritat. Així, en les
  labials, /p/ és un fonema sord (no té sonoritat) i /b/ és sonor. En
  les dentals, /t/ és sord i /d/ és sonor. I en les velars, /k/ és
  sord i /g/ és sonor.
  
  Sords: /p/, /t/, /k/: pala, tia, corre
  Sonors: /b/, /d/, /g/: bala, dia, gorra
  
  Recordeu que la sonoritat és l'únic tret que ens permet distingir i
  oposar els dos fonemes de cada ordre: p/b, t/d, k/g.
  Com ja hem vist, però, en determinades posicions (com, per exemple,
  a final de mot si segueix una pausa) es pot perdre el tret de la
  sonoritat, i per tant, s'esborra tota distinció entre els sons sords
  i sonors. Es produeix una neutralització. El resultat és una
  pronunciació sorda de cada parella.
  
  - p/b es neutralitzen en [p]
  cap # / club #(1)
   -    -
   [p]   [p]
  
  - k/g, en [k]
  arc # / llarg #
   -     -
   [k]    [k]
  
  - t/d ho fan en [t] 
  paret # / fred #
    -    -
    [t]   [t]
  
  1. #: Silenci o pausa.
  
  A l'hora de realitzar els fonemes oclusius se'ns mostren un seguit
  de constants:
  
  a) Els sonors tenen almenys dues possibilitats alternatives de
  realització:
  
  - Oclusiva:
  
  _ [b], a començament de mot, després de pausa i darrera de [m]
   # Vés-te'n!, embalat, canvi
  _ [d], a començament de paraula, després de pausa i darrera de [n],
   [m] i [l]:
   # Dóna'm, indi, som dins, caldre
  _ [g], a començament de paraula, després de pausa i darrera de
   nasal:
   # Gol!, enganxar
  
  - Fricativa: En els altres casos:
  
  _ [B]: acaba, alba, conservar, cobrar, la bata,...
  _ [D]: adonar, perdó, pedra, la diada,...
  _ [G]: agafar, llarga, alegre, una gata,...
  
  b) /b/ i /g/ presenten encara una altra variant en alguns casos en
  què van seguits de [l]: [bb], [gg], en mots com
  
  poble, noble, segle, arreglar
  
  com vam veure a la lliçó anterior (Geminacions).
  
  c) A final de síl·laba o de mot, solen realitzar-se segons aquestes
  regles:
  
  - Sonorització:
  
  _ p/b - b \
   t/d - d  | c sonora
   k/g - g /
  
  (És a dir, un so oclusiu és realitzat sonor a final de síl·laba o de
  mot, si va seguit d'una consonant sonora.)
  
  cap dia, club de nit 
  pot gros, fred de peus 
  toc d'atenció, diàleg de sords
  
  - Ensordiment 
  
  _ p/b - p \
   t/d - t  | c sorda / vocal / #
   k/g - k /
  
  (És a dir, un so oclusiu és realitzat sord a final de síl·laba o de
  mot si va seguit d'una consonant sorda, una vocal o una pausa.)
  
  captar, cap al tard, club tancat, club obert, no n-'hi ha cap #,
  pot petit, tot avui, àcid sulfúric, fred humit, àcid #, fred #,
  sac obert, foc petit, diàleg constructiu, toc #, pedagog #, foc # 
  
  Podem resumir aquestes realitzacions en el quadre següent:
  
     C. Sonora    C. Sorda   Vocal     # (pausa)
  
  p/b    b        p       p      p
     (club de nit)  (club tancat) (club obert) (club #)
  
  t/d    d        t       t      t
     (pot gros)   (pot petit)  (fred humit) (fred #)
  
  k/g    g        k       k      k
     (toc d'atenció) (foc petit)  (sac obert)  (pedagog #)
  
  VARIANTS DIALECTALS
  
  Una sèrie de realitzacions dialectals poden alterar les regles
  donades a l'apartat anterior:
  
  a) p/b emmudeixen darrera de [m], si van a final de mot o síl·laba:
  
  camp, tomb, temps, compte, símptoma
  
  Com recordareu, en el cas del mot "amb" tenim una doble
  possibilitat:
  
  [0], si el mot següent comença en consonant: am(b) tu
  [b], si comença en vocal: amb ell
  
  b) t/d solen ser pronunciats darrera de [l] i [N] a les Illes
  (Mallorca i Menorca) i al País Valencià: salt, moviment,...
  Però no a la resta: sal(t), movimen(t), llevat dels casos:
  
  _ Gerundi + pronom feble començat en vocal: anant-hi, donant-ho
  _ I altres grups com: Sant Antoni, Sant Andreu, Sant Hilari, Sant
  Iscle, quant és (tot i que, en alguns casos, també és prou estesa la
  pronúncia sense [t], sobretot a Barcelona i rodalies),
  vint-i-tres...
  
  c) t/d, darrera de [R], oscil·len, al Principat i al Rosselló, entre
  la realització (fort, perd) i l'emmudiment (for(t)s, per(d)s,...)
  
  d) k/g emmudeixen darrera de [n], a final de mot, a bona part del
  domini lingüístic. Aleshores la n és pronunciada velar [N]:
  
  _ banc, sang pronunciats [báN], [sáN]
  
  A València, a Mallorca i a Menorca, en canvi, pronuncien [baNk],
  [saNk]. En els casos en què el mot següent comença en vocal, a
  València, [k] és pronunciat [g]: [báNgoBErt]
  
  e) Per contacte amb les consonants següents es poden produir una
  gran quantitat de geminacions:
  
  _ [bb]: advocat, adverbi,...
  _ [mm]: admirar, atmosfera, submergir,...
  _ [ll]: atlas, atleta,...
  _ [LL]: espatlla, ametlla,... (Al País Valencià i a les Illes hom
   diu [ll]: batle, ametla,...
  _ [nn]: cotna, ètnic, cognom,...
  
  f) Convé recordar la pronunciació de mots com accelerar [ks],
  suggerir [gm], augment [0], taxista [ks], exercici, exemple, examen
  [gz]...
  
  LES GRAFIES
  
  a) A final de mot, les parelles oclusives p/b, t/d, k/g se solen
  escriure seguint les regles següents:
  
  _ Si el mot acaba en vocal tònica: P, T, C
  
  sap, llop, dit, nebot, sac, foc
              ____________
  		     | EXCEPCIONS |
             |____________|
  
  - B: adob, club, tub, cub (geomètric)...
  - D: fred, fluid, sud; els mots femenins acabats en -etud i -itud
  (quietud, solitud), i alguns noms propis: David, Madrid, Alfred,...
  - G: zig-zag, demagog, pedagog, mag, Hug...
  
  _ Si el mot acaba en vocal àtona o consonant: P/B, T/D, C/G segons
  els mots de la mateixa família:
  
  Arab - Aràbia verb - verbal serp - serpentina,
  ràpid - rapidesa sort - sortejar sord - sordera,
  químic - química arc - arquet llarg - allargar.
  
  EXCEPCIONS:
  
  - c: Primera persona del present d'indicatiu:
  aprenc, estenc, tinc,... (malgrat: aprengui, estengui, tingui,...). 
  
  - Els mots mànec, espàrrec, feréstec, préssec, ànec, càrrec, rònec,
  fàstic, aràbic, etc.
  
  CASOS QUE CONVÉ RECORDAR:
  
  _ Els gerundis acaben sempre en {-NT}: cantant, dormint, tement,...
  _ La tercera persona del plural dels verbs va sempre sense {-T}:
   acaben, acabaven, acabaran,...
  _ Cal distingir entre QUAN (temps) i QUANT (quantitat); i entre
   TAN/TANT. Recordeu també que GRAN s'escriu sense {-T}, malgrat
   grandesa, engrandir,...
  _ S'escriuen sense {-T}: col·legi, api, premi, geni, estri,...
  
  b) p/b a final de síl·laba:
  
  Solem escriure amb {B} les síl·labes inicials, ab, ob, sub, i amb {P},
  la síl·laba cap:
  
  absolut, objecte, submarí, capdamunt
  
  EXCEPCIONS PRINCIPALS:
  
  apte, optar, òptim, òptic,...
  cabdal, cabdell, cabdill,...
  
  c) k/g a començament de síl·laba:
  
  - Com ja sabeu, el so de [k] es representa a començament de síl·laba
  per les lletres {C} (davant de A, O, U, L, R) i per {QU} (davant de E,
  I): casa, corda, cua, clau, crit; queda, aquí.
  
  - Igualment el so de [g] es representa per {G} (davant A, O, U, L, R)
  i per {GU} (davant E, I): gat, got, gust; glop, grup; guerra.
  
  _ Convé recordar que davant d'un diftong creixent, també escrivim {Q}
  i {G}, segons el so corresponent: quan, qüestió, quocient; guant,
  llengües, pingüí.
  
  d) Feu també atenció a mots com: Magdalena, maragda, suggerir,
  suggestió, augment, cognom, regnar, accelerar, succés, adjectiu,
  objecte, tractar,...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació