CODI ACTIVITAT: TMS11048


FONT : RUAIX, J.A. Català/2. Ed. Ruaix


  
  
  
  Pronoms personals
  
  
  Els pronoms personals se subdivideixen en:
  
  a) forts o tònics;
  b) febles o àtons.
  
  Els primers duen accent tònic i podem pronunciar-los sols. Els
  darrers no duen accent tònic, sinó que formen una unitat prosòdica
  amb el verb el qual precedeixen o segueixen. Val a dir que si bé la
  majoria dels pronoms febles representen una persona gramatical (1ª,
  2ª o 3ª), i per això pertanyen al grup dels PRONOMS PERSONALS, n'hi
  ha dos (en, hi) que pròpiament haurien de pertànyer a un grup
  anomenat PRONOMS ADVERBIALS. Ara estudiarem breument els pronoms
  personals forts i deixarem per als dos temes següents els pronoms
  febles que presenten una casuística bon xic complicada.
  
  
  Esquema dels PRONOMS PERSONALS FORTS:
  
           singular      plural
  
  1ª persona    jo, mi       nosaltres, nós
  2ª  "      tu         vosaltres, vós
  3ª  "      ell, ella, vostè  ells, elles, vostès
  reflexiu     si, ell (mateix)  si, ells (mateixos)
  
  
  REMARQUES
  
  1) En la 1ª persona del singular dels pronoms personals forts, com
  també en els pronoms febles, han quedat restes de la declinació
  llatina: nominatiu "jo", genitiu "de mi", datiu "a mi" o "me", etc.
  
  S'usa mi en lloc de jo darrere la majoria de preposicions: M'ho han
  dit a mi. Anaven amb mi. Parlaven de mi. Vejam si pensareu en mi.
  Fes-ho per mi. Tots anaven contra mi. Jo deia entre mi... Què farieu
  sense mi? (Semblantment, amb les preposicions compostes: cap a, fins
  a, per a, quant a, abans de, des de, fora de, etc.).
  
  Però s'usa "jo" i no "mi" en aquests casos:
  
  - quan alguna de les preposicions esmentades regeix dos o més termes
  coordinats: Entre tu i jo. Contra jo, tu i ell.
  
  - quan el pronom ve a posar-se entre una preposició i un verb regit
  per aquesta: Sense jo dir-li res. En jo parlar, tots van aixecar-se.
  
  - quan la preposició és malgrat, llevat, segons i ultra (i aleshores
  el pronom va sovint reforçat per "mateix"): malgrat jo mateix,
  etc.(2)
  
  2) Les formes de respecte vostè, vostès funcionen gramaticalment com
  de 3ª persona, però pel sentit pertanyen a la 2ª, és a dir, a
  aquella persona a la qual ens adrecem.(3)
  
  Les formes ell, ella, ells, elles es refereixen gairebé sempre a
  persones, rarament a coses.
  
  3) La forma del reflexiu si s'usa sempre precedida de preposició i a
  vegades reforçada pel mot "mateix". Exs.: Anava contra si mateix.
  Sempre parla de si mateixa. Es perjudiquen a si mateixos. Un objecte
  que es mou per si mateix. Cadascú per a si.(4) Estar fora de si.
  Tornar en si.
  
  Quan el sentit no és pròpiament reflexiu, sinó recíproc, es recomana
  d'emprar ells, elles en lloc de si. Exs.: Parlen entre ells. Quatre
  i nou són dos nombres primers entre ells.(5)
  
  4) Nós i vós funcionen gramaticalment com a plurals, però pel sentit
  són singulars equivalents a jo i a tu, respectivament. S'anomenen
  plurals majestàtics o de respecte.
  
  El tractament de vós és recomanat en el llenguatge administratiu,
  oficial i comercial, en tota mena de documents i adreçat a totes les
  persones i a tots els càrrecs.
  
  També s'empra com a plural majestàtic o, a l'inrevés, com a plural
  de modèstia (o d'autor) el pronom nosaltres (i, és clar, l'adjectiu
  pronominal nostre).
  
  
  
  
  NOTES:
  
  1. Cal evitar en la llengua literària construccions dialectals com
  «No es preocupa de jo», «Ha vingut amb jo», etc.
  
  2. En reaiitat, en el cas de "segons", s'usen més construccions com
  segons el meu parer que no pas segons jo.
  
  3. Etimològicament, "vostè" és una contracció de vostra mercè.
  
  4. El llenguatge popular resol aquests exemples més aviat amb ell
  que amb si. Anava contra ell mateix. Sempre parla d'ella mateixa. Es
  perjudiquen a ells mateixos. Etc. Noteu que el mot castellà
  «consigo» també es tradueix generalment per amb ell amb ella. . .
  Ex.: «Se han llevado al niño consigo» = S'han endut el nen amb ells.
  
  5. En aquest cas, doncs, el català s'assembla més al francès (que fa
  «entre eux») que al castellà (que fa «entre si»).
  
  6. És de doldre que recentment l'ús d'una forma tan noble i
  tradicional com el vós hagi reculat, potser perquè molts la veuen
  lligada, erròniament, a l'àmbit rural i a la gent gran. Segons Joan
  COROMINES (Lleures, p. 88-90), val la pena que en català conservem
  el sistema de tractament ternari (a diferència del castellà i del
  francès, que tenen un sistema binari, «tú/usted» i «tu/vous»
  respectivament), que es pot sintetitzar així:
    - tu, per a expressar intimitat i franquesa absoluta;
    - vostè, respecte, sovint connotant fredor i distància;
    - vós, respecte cordial i amistós.
    Des del punt de vista estrictament gramatical, vós té sobre
  vostè l'avantatge d'una major claredat, ja que comporta l'ús de les
  formes verbals i dels possessius de 2a persona. propis de
  l'interlocutor, que així no es confonen amb els de 3ª persona amb
  què ens referim a altres éssers o objectes.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació