CODI ACTIVITAT: TMS15009


FONT : BADIA,J. i GRIFOLL,J. Jonc. Llengua catalana BUP. Edicions 62


  
  
  
  El verb
  
  
  La funció de nucli del sintagma verbal només pot ser desenvolupada
  per aquells elements que tinguin la flexió de nombre, persona i
  temps. La classificació formal, doncs, és suficient en aquest cas
  per delimitar una funció.
  
  Igual que les formes nominals, les formes verbals poden
  fragmentar-se en:
  
  lexema + gramema
  
  però, per tal d'establir una diferència terminològica amb les formes
  nominals, aquests conjunts de morfemes els anomenarem
  
  lexema verbal + auxiliaritat
  
  a) El lexema verbal és un lexema similar al del Nom: expressa el
  contingut lèxic del verb
  
  VERBS     NOMS
  
  cant-es    cant-aire
  dibuix-em   dibuix-ant
  ventil-ar   ventil-ador
  
  a grans trets, junt amb l'auxiliaritat verbal, designa la idea d'una
  acció (fer, cantar, dir, beure) d'un estat (ser, estar, tornar-se),
  d'un procés, d'un comportament, etc.
  
  b) En canvi, I'auxiliaritat està representada per un conjunt de
  morfemes d'abast més ampli que els que marquen exclusivament el
  nombre o el gènere. D'aquests darrers inclou els de NOMBRE, però
  rebutja els de GÈNERE. A més, hi afegeix els de PERSONA, TEMPS,
  ASPECTE i MODE, inclosos o aglutinats en una forma única, tant si es
  postposen al lexema (1), com si s'hi anteposen (2):
  
  (1) corr/(íem)          (2) (he) caminat
  - nombre, plural.        - nombre, singular.
  - persona, nosaltres.      - persona, jo.
  - temps, passat.         - temps, passat. 
  - aspecte, imperfet.       - aspecte, perfet.
  - mode, indicatiu.        - mode, indicatiu.
  
  
  L'auxiliaritat
  
  
  Nombre
  
  Els morfemes de nombre indiquen la individualitat (singular) o la
  pluralitat (plural) del sintagma nominal que realitza la idea
  expressada pel verb
  
  (singular) _ «La Maria [0] puja [0] a casa» 
  (plural) _ «El/s lladre/s surt/en de nit»
  
  Persona
  
  Els morfemes de persona relacionen el verb amb una persona
  gramatical representada pels pronoms personals JO, TU, ELL-ELLA,
  NOSALTRES, VOSALTRES, ELLS-ELLES. Són sis persones diferents: jo,
  tu, ell-ella, indiquen la individualitat (singular), nosaltres,
  vosaltres, ells-elles, indiquen la pluralitat o col·lectivitat
  (plural). Adonem-nos, però, que «nosaltres», per exemple, no és la
  forma plural de «jo», ni «vosaltres» és la forma plural de «tu».
  Posem-ne un exemple breu: designem amb «tu» a la Marta, però en dir
  «vosaltres» no ens referim a «la Marta + la Marta + la Marta +
  etc.», sinó, per exemple «al Joan + la Marta + la Montserrat + etc.»
  Per una altra banda, la marca de PERSONA de les formes verbals ens
  permet d'elidir sovint els sintagmes nominals que realitzen la idea
  expressada pel verb
  
  _ «L'estudiant i el pintor // treballaven plegats»
  _      0       // treball[aven (ells)] plegats.
  _ «Jo // recito una poesia»
  _ 0 // recit[o (jo)] una poesia
  
  Els morfemes de nombre i de persona estableixen la concordança entre
  el sintagma nominal SUBJECTE i el NUCLI del sintagma verbal
  
  _ «[vosaltres] beren[àveu] a les fosques»
      
  SUBJECTE   NUCLI
  
  2na persona  2na persona
  plural    plural
  
  Temps
  
  Els morfemes de temps indiquen el moment e què té lloc l'acció, el
  comportament, etc., expressats pel verb. El punt de referència és el
  moment "ara", moment en el qual es desenvolupa el procés
  comunicatiu.
  
  "CAMINAVA"        "CAMINO"        "CAMINARÉ"
  
                ara
  
   passat         present          futur
  
  
  Aspecte
  
  Aquests morfemes ens indiquen
   
  a) que la idea expressada pel verb ha desplegat un procés enter, és
  a dir, que ha tingut principi i final
  
  aspecte PERFET: acabat, completat 
  
  b) O, contràriament, que només es coneix l'inici del procés
  
  aspecte IMPERFET: únicament iniciat, se'n desconeix l'acabament
  
  Malgrat que TEMPS i ASPECTE són dues marques de significació
  distinta, la segona pot entendre's com una matisació de la primera.
  Així, l'aspecte intervé tant en el temps passat com en el present i
  en el futur
  
  caminava
  he caminat 
  
  pertanyen al passat, però
  
  «caminava» és una acció imperfeta
  «he caminat» és una acció perfeta
  
  El contingut lèxic d'alguns verbs ja aporta una significació
  aspectual que cal no confondre amb les marques morfològiques
  precises que acabem d'exposar. Per exemple, el mateix verb «acabar»
  
  a) expressa el final d'una acció, d'un comportament: «avui hem
  acabat tota la feina», «s'ha acabat la pel·lícula», etc.
  b) però, en canvi, la forma «acabava» té un aspecte imperfet, ja que
  no ens permet de conèixer si s'ha realitzat o no un procés enter.
  
  Compareu els exemples següents:
  
  _ «acabava la feina l'any passat» (imperfet)
  _ «va acabar la feina l'any passat» (perfet)
  
  Tenint en compte aquest contingut significatiu dels verbs, podem
  considerar que tornar-se (groc, vermell, etc.), adormir-se,
  apujar-se, florir, enutjar-se, etc., tenen un sentit d'iniciació, ja
  que expressen el començament d'una acció. En canvi, copejar,
  coixejar, regatejar, fullejar, mercadejar, parrupejar, etc., tenen
  un sentit de duració, ja que expressen la insistència o la
  regularitat intermitent en una acció.
  
  Mode
  
  Els morfemes modals marquen la manera com es realitza la idea
  expressada pel verb
  
  a) «Joan, vine!», mode Imperatiu (expressa una ordre, un
  comandament)
  b) «Ara ve el Pere», mode Indicatiu (és la simple indicació o
  exposició de la idea) 
  c) «Voldria que vinguessis», mode Subjuntiu (expressa el desig,
  l'anhel, la voluntat que la idea designada pel verb sigui duta a
  terme).
  
  Formes no personals i perífrasis verbals
  
  Totes les marques anteriors (nombre, persona, temps, etc.), que fins
  ara hem estudiat com a morfemes postposats al verb, poden concórrer
  en una forma anteposada al verb. Per a aixó, cal que el nucli del
  sintagama verbal sigui compost i, a més, que el segon element (en
  algun cas, el tercer) sigui un infinitiu, un participi, o bé un
  gerundi.
  
  _ vas CANTAR
  _ he VINGUT
  _ anem FENT
  _ (vaig HAVER ESCOLTAT) 
  _ (hagués POGUT HAVER FET)
  
  Les formes remarcades (cantar, venir, etc.) constitueixen el lexema
  verbal; no comporten cap indicació gramatical (ni mode, ni temps, ni
  persona, etc.). Aquestes indicacions s'integren en la forma
  anteposada (1) i (2), la qual té el valor del gramema verbal, i
  constitueixen l'auxiliaritat:
  
  (1) [vas] cantar     (2) [he] vingut
  
  - singular        - singular
  - tu           - jo
  - passat         - passat
  - perfet         - indefinit
  - indicatiu        - indicatiu
  
  «CANTAR» és un infinitiu
  «ENGANXAT» és un participi
  «FENT» és un gerundi
  
  són les formes no personals del verb i equivalen, respectiva-ment, a
  
  un NOM («cantar és agradable»)
  un ADJECTIU («un paper enganxat»)
  un ADVERBI («fent això, em sento millor»)
  
  De les tres formes no personals només dues intervenen sistemàtica-
  ment en la conjugació verbal (vegeu la llicó 20): l'infinitiu i el 
  participi.
  
  
  JO      vaig cantar   he dit
  TU      vas cantar   has dit
  ELL/ELLA   va cantar    ha dit
  NOSALTRES   vam cantar   hem dit
  VOSALTRES   vau cantar   heu dit
  ELLS/ELLES  van cantar   han dit
 
  En canvi, totes tres poden formar part integrant, com a segon terme,
  de les perífrasis verbals. En aquest cas, el verb anteposat, a més
  d'aportar les indicacions de nombre, temps, persona, etc., afegeix
  nous matisos a la modalitat. Vegem-ho: 
  
  a) Perífrasis d'Infinitiu
  
  - ANAR    - expresen         («anem a ballar»)
   COMENÇAR   l'inici de l'acció    («començava a ploure»)
  - HAVER   - l'obligació       («has de dir-li allò»)
  - TORNAR   - la reiteració      («tornarem a vèncer»)
  - VENIR   - l'aproximació      («vénen a ser iguals»)
  - DEURE   - la probabilitat     («devien ser les vuit»)
  - PODER   - la possibilitat     («podem ser-hi en punt»)
  - VOLER   - la intencionalitat    («volíem fer-nos una casa»)
  
  b) Perífrasis de Participi
  
  - QUEDAR - expressen la conseqüència - («va quedar arranjat»)
  - RESTAR       "       - («ha restat astorat»)
  - DEIXAR       "       - («el va deixar preparat»)
  
  c) perífrasis de Gerundi
  
  - ESTAR  - expresa la duració  - («estic llegint»)
  - ANAR  - la reiteració    - («va dient-ho»)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació