CODI ACTIVITAT: TMS16065


FONT : ATRIAN,S. i altres. SOM-HI!. Català per a adults. Nivell 1. Ed. Barcanova.


  
  
  
  Els adverbis
  
  L'adverbi és la paraula que posem al costat del verb quan volem
  modificar-lo. Certs adverbis no modifiquen el verb sinó l'adjectiu o
  un altre adverbi. Una característica comuna a tots els adverbis és
  que no tenen flexió, són invariables:
  
  Canta bé (es refereix al verb). És un noi bastant alt (es refereix a
  l'adjectiu). Tan sols ho ha fet una vegada (es refereix a
  l'adverbi).
  
  Molts adverbis consten de més d'una paraula; llavors s'anomenen
  locucions adverbials.
  
  Funció
  
  La funció primordial de l'adverbi és la d'objecte circumstancial,
  commutable per un sintagma preposicional:
  
  Vivim aquí = en aquesta casa.
  Escriu perfectament = de manera perfecta.
  
  Classes
  
  Els adverbis es divideixen en:
  
  -de lloc: aquí, allí, lluny, prop, enlloc, entremig, endins, amunt,
  avall, ençà, enllà, onsevulga, dalt, baix, davant, darrera,
  endavant, endarrera (contesten la pregunta on);
  
  -de temps: ara, avui, demà, ahir, anit, aviat, tard, abans, llavors,
  sempre, sovint, mai, ja, adés, adesiara, aleshores... (contesten la
  pregunta quan);
  
  -de manera: bé, millor, pitjor, així, com, ensems, debades,
  malament, feliçment, difícilment (aquests últims formats afegint la
  terminació -ment a la forma femenina, sense perdre l'accent)
  (contesten la pregunta com);
  
  -de quantitat: només, sols, gairebé, quasi, almenys, mica, gota;
  molt, poc, gens, força, etc. (contesten la pregunta quant);
  
  -d'ordre: primer, abans, després;
  
  -de dubte: potser;
  
  -d'afirmació: sí, també, àdhuc, prou, fins;
  
  -de negació: no, tampoc.
  
  Els mots sí i no no són pròpiament adverbis. S'hi classifiquen
  perquè modifiquen el sentit del verb; però la seva funció no és pas
  la d'expressar una circumstància de la funció verbal sinó el seu
  sentit positiu o negatiu. A l'anàlisi gramatical no poden
  considerar-se com una part de l'oració, sinó com un simple adjunt
  del verb.
  
  Formes
  
  Fan d'objecte circumstancial:
  
  -adverbi; una sola paraula beu molt/poc/bastant;
  -locució adverbial     menjava a poc a poc/caminava de pressa;
  -gerundi          baixaven cantant/corria plorant;
  -preposició + substantiu  plorava amb ràbia/compra a plaça;
  -preposició + pronom tònic treballa amb mi/viu sense ningú;
  -preposició + infinitiu   en entrar va ensopegar (només en
                 expressions temporals);
  -pronom feble        hi entra/en surt.
  
  Locucions adverbials
  
  En català, com en altres idiomes, n'hi ha moltíssimes i algunes de
  ben pintoresques:
  
  -de lloc o situacionals: pertot arreu, al capdamunt, al capdavall, a
  mig aire, al voltant, a la vora, al dessota, a banda, dalt de tot, a
  l'entorn...;
  
  -de temps o temporals: de seguida, tot seguit, a trenc d'alba, a
  punta de dia, a entrada de fosc, cap al tard, a darrera hora, entre
  dues llums, a altes hores de la nit, a voltes, una vegada, mai més,
  abans-d'ahir, l'endemà passat...;
  
  -manera o modals: a corre-cuita, a balquena, a dojo, a cau d'orella,
  a coll-i-be, a bell doll, a cop calent, a tomballons, a poc a poc, a
  cegues, a dret fil, a gratcient, a l'engròs, a la menuda, en orri, a
  les palpentes, a tort i a dret, a ulls clucs, a posta, al cap i a la
  fi, de gairell, de franc, de bat a bat, de fit a fit, en doina, fil
  per randa, sense solta ni volta, si fa no fa, en un tres i no res,
  amb prou feines, a la gatzoneta...;
  
  -de quantitat o de grau: si més no, almenys, un poc; una mica, no
  gaire, un xic, pel cap alt, gens ni mica, ultra mesura...;
  
  -d'ordre: de bell antuvi, abans de res, abans de tot, en prirner
  lloc...;
  
  -de dubte: tal vegada, tal volta, si de cas, si per cas...;
  
  -d'afirmació: fins i tot, de veres, de veritat, sens dubte, de
  debò...;
  
  -de negació: no pas, no gens, en ma vida, en absolut...;
  
  Remarques
  
  -Amunt i avall i a dalt i a baix no els hem de confondre (el
  castella només té "arriba y abajo"):
  
  Riu amunt i riu avall (moviment).
  El noi és a dalt i la noia a baix (repòs).
  
  -Capdavall és el contrari de capdamunt però a vegades té un sentit
  diferent (a última hora):
  
  Al capdavall se n'ha sortit.
  Tanta comèdia i, al capdavall, res.
  
  - Adés indica un moment molt pròxim a l'actual; i és el verb el que
  determina si aquell moment és anterior o posterior al moment
  present: Adés ho hem fet (fa poc). Adés ho farem (d'aquí a un
  moment).
  
  -D'ara endavant o en endavant són dues locucions correctes, pero
  "d'ara en endavant" és incorrecta, hi sobra en:
  
  D'ara endavant ho farem millor.
  
  -Bé pren la forma ben davant d'un adjectiu o un altre adverbi:
  
  Parla bé. Ben parlat. Ben aviat.
  
  -Ensems és un adverbi, no una locució adverbial. No ha d'anar,
  doncs, precedit de preposició:
  
  Estudia i ensems treballa.
  
  -Inclusivament és el que s'ha de dir en lloc del barbarisme
  inclusiu:
  
  Tancat per vacances fins al dia 30 inclusivament.
  
  -Sols i solament són dues formes sinònimes. Solsament, pronunciat
  solzament, és una incorrecció. S'ha obtingut de l'adverbi sols més
  la terminació ment. Cal, doncs, bandejar-la. 
  
  - -ment. Quan hi ha dos o més adverbis amb la terminació ment el
  català prefereix no suprimir mai el sufix, però, si ho fa, suprimeix
  el del darrer adverbi i hi deixa el primer:
  
  Escriu bellament i pulcra.
  
  -Com/com a. Com introdueix una comparació: igual que/com si fos. Com
  a introdueix un predicatiu: en tant que/en qualitat de.
  
  S'estimen com germans
  S'estimen com a germans (ho són)
  
  
  - Ningú, res, cap, gens, enlloc, mai, tampoc. Aquests mots tenen un
  sentit positiu o negatiu segons el context. Sempre són afirmatius en
  oracions interrogatives i condicionals:
  
  T'ha dit res de nou? (T'ha dit alguna cosa de nou?).
  Pregunta-li si en té cap (Pregunta-li si en té algun).
  L'havies vist mai tan alegre? (L' havies vist alguna vegada tan
  alegre?).
  
  El caràcter afirmatiu que tan sovint tenen aquests mots ens obliga a
  no prescindir de l'adverbi no (o dels mots ni, sense) en oracions
  negatives:
  
  Què t'ha donat? Res (No m'ha donat res).
  Quants en tens? Cap (No en tinc cap ni en vull cap).
  Vindrà algun cop? Mai (No vindrà mai).
  
  La negació en la resposta està en els mots sobreentesos. Pel fet que
  aquests mots absorbeixin l'adverbi "no" en una resposta abreujada i
  negativa, on el verb és sobreentès, són presos equivocadament per
  mots negatius. A les oracions negatives on figuri un d'aquests mots
  és indispensable la presència d'un mot negatiu com no, ni o sense,
  tant si el mot de referència va davant com darrera el verb:
  
  No temis; ningú no et vol mal.
  Enlloc no n'hem trobat.
  Ell no ho sabia ni jo tampoc.
  Feu-ho sense dir res.
  
  Com ja hem dit, res no és un mot negatiu. És la locució no res, la
  que expresa una negació:
  
  Aquesta nit no hi ha res per sopar.
  És un home coratjós: res no l'espanta.
  És un home temorenc: no res l'espanta.
  
  -No pas. En català disposem de la partícula pas, que afegeix a les
  frases negatives un matís subjectiu. Fem servir pas per a:
  
   -reforçar la negació en frases comparatives:
    Es millor que t'amaguis que no pas que et trobi aquí.
  
   -negar una suposició implícita:
    No esperis aquí l'autobús; no s'hi atura pas.
  
   -expressar una prohibició amenaçadora:
    No ho facis pas! No veus que et pots tallar?
  
   -indicar una prohibició parcial:
    Hi era tothom. No pas en Joan.
  
  -No expletiu. El mot no, a vegades es emprat en oracions
  afirmatives. No és necessari però és viu en el parlar.
  
   -en frases comparatives: la primera afirmativa i la segona
    introduïda per la conjunció que:
  
    D'això, en trobaras més que no tens cabells al cap.
  
    -expressant temença; el verb de la subordinada ha d'estar en
    subjuntiu: Tinc por que no et renyi.
  
  Fixeu-vos en aquestes tres frases:
  
  Tinc por que vingui     }
  Tinc por que no vingui    } Totes tres són afirmaives
  Tinc por que vindrà     }
  
  Per tenir caràcter negatiu, el verb ha d'estar en indicatiu:
  Tinc por que no vindrà.
  
  Adverbis de manera
  
  Forma femenina dels adjectius qualificatius + -ment: ràpidament,
  vivament, breument, inclusivament, exclusivament...
  
  com              de bracet
  be, ben            de sobte, de cop, de cop i volta
  malament, mal         tot d'una, tot d'un plegat
  millor            fins, fins i tot, ...i tot
  pitjor            en va, debades, endebades
  així             alt
  tot              baix
  alhora            gairebé, quasi
  almenys            només, sols, solament
  de pressa           a cau d'orella
  corrents           a coll
  a corre cuita         a coll-i-be
  a poc a poc          a contracor
  sobretot           a dojo
  de debò            a la babalà
  d'allò més          a la fi
  a la menuda, al detall    a la força, per força
  a l'engròs          de cap a cap
  a la valenta         de cap a peus
  a les fosques         de cap i de nou
  a les palpentes        de corcoll
  a manta            de fit a fit
  a peu coix          de franc
  a pols            de gom a gom
  a posta, expressament     de passada
  a raig fet          de puntetes
  a tort i a dret        de valent
  a ulls clucs         d'esma
  al cap i a la fi, comptat i  en doina, en orri 
  debatut
  amb prou feines, a penes   en dejú
  d'amagat           fil per randa
  de bat a bat         frec a frec
  de biaix, de gairell     més aviat
  de bocaterrosa        sense solta ni volta
  de panxa enlaire       si fa no fa
  de bon grat, de tot cor    tant sí com no
  de mal grat          xano-xano (xino-xano)
  Adverbis de lloc-situacionals
  
  on 
  aquí (ací)(1) 
  allà 
  pertot, arreu, pertot arreu, a tot arreu 
  enlloc 
  lluny 
  prop, a prop, a la vora 
  al voltant 
  dalt, a dalt 
  baix, a baix 
  davant, a davant, al davant 
  darrere, a darrere, al darrere (darrera...) 
  endavant, avant 
  endarrera, enrere
  sobre, a sobre, damunt, a damunt 
  sota, a sota, davall 
  amunt 
  avall 
  enlaire 
  al capdamunt 
  al capdavall 
  dins, dintre, a dins, a dintre 
  fora, a fora 
  endins, endintre 
  enfora 
  ençà 
  enllà
  
  Adverbis de temps-temporals
  
  quan 
  ara 
  d'ara endavant 
  llavors, aleshores 
  sempre, tothora 
  mai, mai de la vida, mai més 
  sovint 
  de tant en tant 
  a vegades, de vegades 
  mentrestant 
  abans 
  després
  aviat 
  de seguida, tot seguit 
  com més aviat millor 
  d'hora
  tard
  ja
  encara 
  alhora 
  avui 
  ahir, abans-d'ahir 
  anit, anit passada 
  anit, aquesta nit 
  demà, demà passat 
  l'endemà 
  enguany 
  al matí, al migdia, a la tarda, a l'hora baixa, a la vesprada, al
  vespre, a la nit, a mig matí, a mitja tarda, cap al tard, havent
  dinat, havent sopat
  
  Adverbis de quantitat - de grau
  
  quant               tan 
  massa               a més, a més a més 
  molt, d'allò més         almenys, si més no 
  força               més o menys, si fa no fa 
  bastant              gairebé, quasi 
  prou               només, sols, solament 
  gaire, no gaire          entre poc i massa 
  poc                a dojo 
  gens, gens ni mica, no gens    a l'engròs 
  més                a la menuda 
  menys, mes poc          de franc 
  una mica, un xic, un poc     de gom a gom 
  tant               ben bé     
  
  
  Adverbis d'afirmació
  
  sí
  també 
  prou 
  fins, fins i tot, ...i tot 
  certament, efectivament, justament, indubtablement, evidentment
  en efecte, ben segur, per descomptat, sense dubte, cert
  i tal, i tant, no cal dir-ho, això sí 
  de veritat, de debò
  
  Adverbis de dubte
  
  potser, tal vegada, tal volta 
  qui sap (si)
  
  Adverbis de negació
  no
  no ... pas
  no pas
  no gens
  ni tan sols  
  de cap manera   
  i ara!
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació