CODI ACTIVITAT: TMS03040


FONT : RUAIX, J.A. Català/2. Ed. Ruaix


  Flexió del nom deguda al nombre
  La majoria dels noms, tant masculins com femenins, tant si acaben en
  vocal com en consonant, formen el plural afegint al singular la
  desinència o morfema -s (model I). N'hi ha una colla que afegeixen
  -os (model II). En l'un i l'altre grup es donen casos especials.
  Vegem-ho esquemàticament:
  
  
  MODEL I 
  
  singular+ -s =    plural
  
  pare         pares
  actriu        actrius
  pal          pals
  font         fonts(1)
  
  CANVIEN-A EN-ES.
  
  Els noms no aguts acabats en -a: dona, dones, idea, idees; artista,
  artistes; poema, poemes, homicida, homicides; dia, dies, etc.
  Observeu els canvis ortogràfics entre singular i plural:
  
  boca, boques
  raça, races
  tarja, targes; platja, platges
  arruga, arrugues
  aigua, aigües
  pasqua, pasqües
  
  AFEGEIXEN -NS.
  
  Per raons etimològiques, la majoria dels noms aguts acabats en vocal
  tònica: bacallà, bacallans; mà, mans; fre, frens; bé, béns; pi,
  pins; robí, robins; carmesí, carmesins; borseguí, borseguins,
  maniquí, maniquins, veí, veïns; cinturó, cinturons, raó, raons;
  tribú, tribuns; etc. (Observeu-hi la pèrdua de l'accent gràfic).(2)
  
  
  MODEL II: formen el plural afegint -os els noms masculins aguts
  terminats en:
  
  -s: gas, gasos; marquès, marquesos; mes, mesos; pis, pisos; país,
  països; espòs, esposos; abús, abusos; vals, valsos; vers, versos;
  curs, cursos, etc.(3) (Observeu que en aquests plurals no hi ha mai
  accent gràfic.)
  
  DUPLIQUEN LA S:
  
  Un nombre considerable dels acabats en -s precedida de vocal:
  
  - bordegàs, bordegassos; i cabàs, canemàs, capatàs, cartipàs,
   compàs, desguàs, domàs, embaràs, escarràs, fenàs, fracàs, matalàs,
   nas, padellàs, pas (amb repàs i traspàs), pebràs, sedàs, tiràs...
  - accés, accessos (amb abscés, excés, recés, retrocés, succés); i
   alguavés, bres, congrés, interès, progrés, revés, través, xerès...
  - anís, anissos, i abís, canyís, passadís, pastís, pedrís, rís,
   tapís, vernís, xassís...
  - arròs, arrossos; i cos, mos, os, terròs, tros, calabós, colós,
   cós, endós, esbós, gos, ós...
  - arcabús, arcabussos; i banús, barnús, bus (cast. «buzo), carnús,
   cuscús, embús, engargús, escadús, gamarús, gaús, pallús, talús,
   tramús...
  
  SÓN INVARIABLES:
  
  - els masculins aguts dilluns, dimarts, dijous;(4) algeps, reps,
   bis, plus,(5) pus; ens, fons, temps; calamars, socors;(6)
  - els femenins aguts: ananàs, ics, plebs, pols (les pols, distint de
   els polsos), tos, urbs;
  - tots els mots no aguts, com atles (abans atlas), alferes, càries,
   llapis,(7) pelvis, albatros, cactus, bíceps, etc.
  
  -ç: braç, braços; lluç, lluços, balç, balços, comerç, comerços,
  esquinç, esquinços, etc.(8)
  
  -x: reflex, reflexos; crucifix, crucifixos; influx, influxos;
  etc.(9)
  
  -ix: calaix, calaixos, peix, peixos, guix, guixos, boix, boixos,
  gruix, gruixos, etc.(10)
  
  - tx: despatx, despatxos, esquitx, esquitxos, cartutx, cartutxos,
  etc.(11)
  
  DOBLE FORMA DE PLURAL
  
  Poden seguir tant el model I (-s) com el model II (-os) els noms
  terminats en:
  
  - sc:   disc    discs  o  discos(12)
  - st:   gust    gusts  o  gustos(13)
  - xt:   text    texts  o  textos
  
  Prefereixen el model I, encara que la llengua parlada sovint els
  forma segons el model II, els terminats en:
  
  -ig:
  
  faig       faigs (o fajos) 
  passeig      passeigs (o passejos, passetjos) 
  desig       desigs (o desitjos) 
  goig       goigs (o gojos)
  enuig       enuigs (o enujos)(14)
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació