CODI ACTIVITAT: TMS06043


FONT : RUAIX, J.A. Català/2. Ed. Ruaix


  
  
  
  Possessius
  
  
  Els possessius, com diu el mateix nom, indiquen possessió o
  propietat, pertinença, i també especificació, relació. Segons quina
  sigui la persona gramatical del posseïdor, usem un possessiu o un
  altre; segons quin sigui el gènere i el nombre de la cosa posseïda
  modifiquem la desinència o morfema del possessiu. Vegem-ho en
  esquema:
  
  - Un sol posseïdor:
  
  1.ª pers. sing. (jo):     meu   meva  meus  meves
  
  2.ª pers. sing. (tu):     teu   teva  teus  teves
  
  3.ª pers. sing. (ell...):   seu   seva  seus  seves
  
  - més d'un posseïdor:
  
  1.ª pers. plur. (nosaltres): nostre nostra   nostres
  
  2.ª pers. plur. (vosaltres): vostre vostra   vostres
  
  3.ª pers. plur. (ells...)     llur      llurs
                 seu   seva  seus  seves
  
  REMARQUES
  
  1) Els possessius poden usar-se anteposats o posposats al nom que
  determinen. Quan precedeixen el nom:
  
  - meu, teu i seu duen sempre article: el meu pare, la meva germana,
  etc.:
  
  - nostre i vostre és preferible, almenys en prosa, que també duguin
  article: la nostra pàtria, els vostres amics (millor que nostra
  pàtria, vostres amics), etc.
  
  - llur és preferible que no dugui article: els alumnes i llurs
  professors (millor aue els alumnes i els llurs professors), etc.
  
  Es pot dir un germà meu o un meu germà, aquest gos teu o aquest teu
  gos, etc, segons l'element que vulguem remarcar (com hem vist a les
  pàgs. 22 i 42).
  
  2) Encara que actualment no sigui una forma popular, és molt útil de
  saber manejar el possessiu llur, llurs (equivalent al francès «leur,
  leurs» i l'italià «loro») per tal de poder distingir un POSSEÏDOR
  singular d'un de plural. Per a emprar-lo bé només cal recordar que
  llur (o llurs) vol dir d'ells o d'elles
  
  Exemples: Els meus cosins i llur casa (= la casa d'ells). Els meus
  cosins i llurs fills (= els fills d'ells). En canvi, no es podria
  dir «el meu cosi i llur casa» (= la casa d'ell) ni tampoc «el meu
  cosí i llurs fills» (= els fills d'ell), sinó que cal dir el meu
  cosí i la seva casa, el meu cosí i els seus fills. Heus ací un
  exemple en què es veu la utilitat de la distinció entre seu i llur:
  Sant Pau recorda la intimitat que existia entre els gàlates i ell
  d'encà de la seva vingusa a llur país.
  
  De totes maneres, l'ús de les formes literàries llur, llurs no és
  pas obligatori, encara que sigui recomanat d'emprar-les en un estil
  culte, i es poden substituir sempre per les formes vives seu, seva,;
  seus, seves.
  
  3) Sovint, i més encara si no es fa servir la forma llur, el
  possessiu de 3.ª persona resulta ambigu (p.e., casa seva)(4) pot
  significar «la casa d'ell, d'ella, d'ells, d'elles, de vostè, de
  vostès»); aleshores, si pel context no queda clar, cal recórrer a
  perífrasis com les apuntades (d'ell...; també "que té", "que
  tenen"...).(5)
  
  4) El valencià fa els femenins dels possessius meu, teu, seu sense
  canviar la u per v, sinó conservant-les: meua, meues; teua, teues,
  seua, seues. En català antic deien mia, mies, tua, tues; sua, sues
  (formes que són vives a l'Alguer).
  
  5) Disposem, a més, dels possessius àtons corresponents als tònics
  el meu,.., el teu..., el seu..., i que es pronuncien prosòdicament
  enganxats amb els noms davant els quals es troben. Són:
  
  mon  ma  mos  mes 
  ton  ta  tos  tes 
  son  sa  sos  ses
  
  S'usen en poesia ("Mon cor estima un arbre...", "...ses companyes,
  pels cingles, per les comes..."), davant noms de parentiu (ta mare,
  sos germans, etc.), en expressions consagrades per l'ús (en ma [o
  ta, sa] vida, Sa Santedat, Sa Majestat...) i en refranys (Cada terra
  fa sa guerra, etc.). Tret d'aquests casos, fer servir els possessius
  àtons dóna al parlar o a l'escrit un to arcaïtzant.(6)
  
  6) En català els possessius poden reemplaçar els pronoms personals
  quan són terme d'una relació prepositiva formada sobre un adverbi de
  lloc. Exemples:
  
  davant meu (= davant de mí)
  darrere teu (= darrere de tu)
  prop nostre (= prop de nosaltres)
  etc.
  
  
  També, quan expressen la persona agent d'oracions passives (o,
  almenys, de participis amb aquest sentit):
  
  Això és pintat seu (= pintat per ell) fet vostre (= fet per
  vosaltres) etc.
  
  7) L'adjectiu "propi" admet un valor possessiu, sia reforçant un
  possessiu fonamental (p.e. La meva pròpia familia),(7) sia
  substituint-lo (Els homes cerquen la pròpia felicitat). Aquesta
  substitució es fa especialment quan el subjecte és indefinit
  (Cadascú estima el propi país) i és obligatòria en les expressions
  impersonals (Cal seguir la pròpia consciència).
  
  8) El pronom feble "en" (i variants, vegeu temes 13 i 14) pot
  substituir els possessius (quan expressen pertinença o especifica-
  ció) si el terme possessiu determina el complement directe o el
  predicat nominal.(8) És molt recomanable d'emprar-lo quan es
  refereix a un ésser inanimat distint del subjecte de l'oració. Exs.:
  El castell era tancat; el guarda me n'obri les portes (millor que
  ...m'obri les seves portes). No havia visitat mai aquell país ni en
  coneixia el nom (millor que ...ni coneixia el seu nom).
  
  Però és un greu error d'usar "en" i "seu" alhora. Així, és totalment
  incorrecta una frase com «sacsejar un arbre per fer-ne caure els
  seus fruits», en lloc de ...per fer-ne caure els fruits (o per fer
  caure els seus fruits).
  
  
  
  NOTES:
  
  2. Un exemple del llenguatge administratiu: Aquest Servei (el que
  escriu) sol·licita d'aqueixa Direcció General (la que rep l'escrit)
  la tramesa de tal document.
  
  3. En canvi, són castellanismes inadmissibles les formes «este» i
  «eixe».
  
  4. Eviteu el dialectalisme «casa seu».
  
  5. Noteu, tanmateix, que de vegades els adjectius possessius no són
  pas necessaris i, en contrast amb l'us que en fan altres llengües,
  com el francès, l'anglès i l'alemany, nosaltres en podem prescindir
  perfectament. Així, posem per cas, en català diem:
  
  - Vaig allargar la mà (i no pas «la meva mà»). Obre els ulls (i no
   pas «els teus ulls»).
  - Fiqueu l'ocell a la gabia (i no pas «a la seva gàbia»).
  - Cal estimar Déu i el proïsme com a un mateix (i no pas «el seu
   proïsme», expressió que aquí voldria dir «el proïsme de Déu» en
   comptes de «el proïsme d'un mateix»).
  
    Cal tenir-ho en compte en les traduccions d'aquells idiomes al
  nostre.
  
  
  6. Davant un nom femení començat en vocal o h, hi ha poetes que
  substitueixen ma, ta, sa per mon, ton, son: mon ànima, son àvia, (en
  lloc de ma ànima, sa àvia), etc.
  
  7. Un altre adjectiu que reforça els possessius és "mateix". Ex.:
  Ell va contra els seus mateixos interessos.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació