CODI ACTIVITAT: TMS07044


FONT : RUAIX, J.A. Català/2. Ed. Ruaix


  
  
  
  Numerals
  
  
  Els adjectius numerals expressen quantitat exacta, ordre, fracció o
  multiplicació; per tant, distingirem quatre classes de numerals:
  cardinals, ordinals, partitius o fraccionaris i múltiples o
  multiplicatius.
  
  1) CARDINALS:
  
  zero    deu    vint      trenta    cent 
  un, una  onze   vint-i-un    trenta-un  dos-cents, 
             (...una)(3)   (...una)   dues-centes 
  dos, dues dotze   vint-i-dos   trenta-dos  tres-cents, 
             (...dues)    (...dues)   tres-centes 
  tres    tretze  vint-i-tres   etc.     etc. 
  quatre   catorze  vint-i-quatre  quaranta   mil 
  cinc    quinze  vint-i-cinc   cinquanta  un milió 
  sis    setze   vint-i-sis   seixanta   un bilió 
  set    disset  vint-i-set   setanta   un trilió4
  vuit    divuit  vint-i-vuit   vuitanta 
  nou    dinou(2) vint-i-nou   noranta
  
  REMARQUES
  
  A) Quan els cardinals són usats com a ordinals, no prenen mai la
  forma femenina, i hom diu u en lloc de un: el quilòmetre u, l'u de
  maig (= el primer de maig), el dia vint-i-u de setembre, la pàgina
  dos (= la pàgina segona, la pàgina que porta el número dos), etc.
  Igualment, quan representen els noms dels nombres naturals: l'u, el
  trenta-u, el cent u, etc. Però comptant es diu un, dos...,
  vint-i-un...; dos per un és dos...; com també en anunciar resultats
  esportius: un a dos...
  
  B) També poden usar-se com a qualificatius (sense adoptar la forma
  de plural): els anys vint, la dècada dels (anys) cinquanta, etc.
  
  C) Presos substantivament, tenen plural: els uns, els dosos;
  d'aquest joc, n'han tret els vuits i els nous; ja no ens queden
  quaranta-tresos (= parells de sabates del número 43); hi havia cents
  de persones; té molts milions de pessetes, etc.
  
  D) Davant de noms com pantalons, tisores (o estisores), ulleres,
  etc., que, malgrat llur forma de plural, designen un sol objecte, el
  numeral un es posa en plural: uns pantalons, unes tisores, etc.
  
  2) ORDINALS: primer, segon, tercer (o terç), quart, cinquè (i, en
  endavant, sempre prenent el cardinal amb la terminació -è), sisè,
  setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, etc., dinovè, vintè,
  vint-i-unè, vint-i-dosè, etc., trentè, trenta-unè, trenta-dosè,
  etc., quarantè, etc., centè, etc., milè, etc.
  
  REMARQUES
  
  A) Tots els ordinals adopten la desinència de femení i plural com
  els adjectius qualificatius: primer, primera, primers, primeres;
  segon, segona, segons, segones; quart, quarta, quarts, quartes;
  cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes; sisè, sisena, sisens,
  sisenes, etc.
  
  B) Existeixen els ordinals llatinitzants quint, sext, sèptim, octau,
  dècim, vigèsim, trigèsim, etc., però són preferibles les formes
  derivades en -è: cinquè, sisè, setè, vuitè, desè, vintè, trentè,
  etc. Les esmentades formes llatinitzants es reserven per a aplica-
  cions especials com són les següents: una quinta, una sexta, una
  sèptima, una octava (intervals musicals); un llibre en octau, una
  octava (estrofa poètica), etc.
  
  C) Les formes femenines dels ordinals, substantivades, s'empren com
  a COL·LECTIUS: una desena de persones, una dotzena d'ous, a la
  primera quinzena de setembre, etc. Altres noms col·lectius són:
  parell, duo, duet, tercet, qüern (grup de 4), quartet, quintet,
  sextet, centenar, grossa (12 dotzenes); miler o milenar, etc.
  Exemples: un parell de mitjons, dos centenars de soldats, una grossa
  de llapis, milers de persones, etc.
  
  D) Els ordinals escrits en xifres romanes i superiors a deu són
  usualment llegits com a cardinals: el segle XVII (el segle disset),
  el capitol XIX (el capitol dinou), Lluís XVI (Lluís setze), etc.
  
  3) PARTITIUS O FRACCIONARIS: mig, terç, quart o quarter, cinquè, i
  tots els restants sempre amb la terminació -è, com els ordinals:
  sisè, setè, vuitè, novè, etc. En lloc de desè, centè i milè s'usen
  més aviat dècim, centèsim i mil·lèsim.
  
  REMARQUES
  
  A) Els partitius són quasi sempre substantivats: un mig, dos terços,
  el quart de vint és cinc, un cinquè del seu pes, etc. Sovint són
  substituïts per altres girs: la meitat de sis és tres (al costat de
  mig pa, mitja taronja, una hora i mitja); una tercera (o terça) part
  (al costat de un terç); una quarta part dels seus béns (al costat de
  un quart dels seus béns, un quarter de pollastre); etc.
  
  B) Noteu que a les terminacions castellanes en «-avo -ava», pròpies
  dels partitius i dels ordinals, corresponen les catalanes -è -ena (i
  no «-au -ava»): cast. «cinco veintidosavos» = cat. cinc
  vint-i-dosens, etc.
  
  4) MÚLTIPLES O MULTIPLICATIUS: doble, triple, quàdruple, quíntuple,
  sèxtuple, sèptuple, òctuple, nònuple, dècuple, cèntuple.
  
  REMARQUES
  
  A) Llevat de "doble", els altres admeten una forma femenina en -a
  quan s'apliquen a magnituds (és a dir, quan signifiquen "que és com
  tres [o quatre, cinc, etc.] vegades un altre"): una distància
  tripla. En canvi, tenen una sola forma quan signifiquen "format per
  tres [o quatre, cinc, etc.]": la triple aliança d'Alemanya,
  Àustria-Hongria, Itàlia.
  
  B) De fet, els múltiples són habitualment substituïts, sobretot a
  partir de quàdruple, per perífrasis com les que apareixen en els
  següents exemples: una distancla quatre vegades més llarga, un
  producte deu vegades més car, etc.
  
  
  
  NOTES:
  
  1. És molt corrent la pronúncia antihiàtica «dugues» per dues,
  fenomen tolerable en la parla col·loquial.
  
  2. Al País Valencià s'usen les variants desset (per disset), devuit
  (per divuit), denou (per dinou).
  
  3. En el llenguatge espontani se sol posar en singular el nom que ve
  després de vint-i-un (i trenta-un, etc.): Ara té vint-i-un any. Tinc
  cinquanta-una pesseta. No cal dir que és més lògic de posar el nom
  en plural: ...vint-i-un anys, ...cinquanta-una pessetes. (Noteu,
  tanmateix, la frase feta anar de vint-i-un botó.)
  
  4. Eviteu els castellanismes «milló, billó, trilló».
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació