Barbarismes


S'anomenen barbarismes els mots d'una altra llengua que són usats en lloc dels mots que la llengua pròpia ja té per designar els mateixos conceptes. Així doncs, la paraula pèsam és un barbarisme perquè la llengua catalana ja té la paraula condol per designar el mateix significat.

Els manlleus són mots que passen d'una llengua a una altra i s'integren en la llengua que els rep perquè aquesta no té cap mot propi per designar un determinat concepte, la paraula càmping n'és un.

Per saber si un mot és un barbarisme o no cal que consulteu els principals diccionaris, o bé feu una cerca en aquest diccionari electrònic.