Articles d'opinió


Els articles d'opinió són textos que es publiquen en els mitjans de comunicació, com a col·laboracions o com a cartes al director, que exposen el parer sobre algun tema amb el propòsit d'influir o modificar l'opinió del receptor.


ESTRUCTURA

Títol - títol de la secció on es publica l'article (opcional)
- títol de l'article
 
Introducció - tesi o idea principal
 
Desenvolupament - exposició dels arguments
 
Conclusió - síntesi dels continguts o opinió personal
 

Emissor

 

- en les cartes al director, nom i població de l'autor;   en les col·laboracions als mitjans de comunicació,   nom de l'autor (en aquest últim cas, també pot anar   abans o després del títol de l'article )RECOMANACIONS

Els articles d'opinió han de dur sempre el nom de l'autor perquè són textos que exposen un parer personal.

Tractaments personals
     - Emissor: s'ha d'utilitzar la primera persona del singular, JO (crec, opino...),        perquè l'emissor expressa el seu parer sobre una qüestió i, per tant, esta implicat        en el missatge del text. Si en una carta al director es representa un col·lectiu,        es fa servir la primera persona del plural, NOSALTRES (creiem, opinem...).

L'exposició ha de ser clara, ordenada i sense vaguetats. Abans d'escriure, es convenient fer un esquema del que es vol dir perquè el text sigui coherent.

En el desenvolupament de l'article, els arguments s'han d'ordenar segons el grau d'importància, i les diferents idees s'han de separar en paràgrafs.

Els connectors i les expressions que s'utilitzen en els articles d'opinió són els següents:
     - Per introduir els diferents arguments: per començar, d'entrada, primer, d'una         banda, en primer lloc...; d'altra banda, segon, tercer, en segon lloc...;         finalment, per acabar...
     - Per expressar l'opinió personal, s'usen verbs que expressen opinió: crec,         considero, penso, em sembla, sóc del parer que, el meu parer és que...
     - Per introduir la síntesi dels continguts: per concloure, en definitiva, en resum,         així doncs...
     - Per continuar sobre el mate ix punt: a més a més, tot seguit, així mate ix, a         més...
     - Per emfatitzar: val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central
        és, convé destacar...

     - Per indicar oposició: en canvi, no obstant això, tanmateix, al contrari...
     - Per introduir la causa: perquè, ja que, atès que, a causa de/que, com que...
     - Per introduir la conseqüència: per tant, doncs, en conseqüència, per aquest
        fet, per això. ..


Per donar suport a les afirmacions, les opinions o els arguments exposats, es poden fer citacions d'autoritats, és a dir, frases de grans pensadors o d'entesos en la matèria de que es tracta.

S'ha de tenir en compte que les cartes al director es publiquen sense l'encapçalament, Senyor director, ni el comiat; només es publica el cos de la carta.

En la redacció dels articles d'opinió, cal adaptar el tractament del tema i triar la varietat dialectal o l'estàndard i el grau de formalitat segons el tipus de publicació (d'àmbit general o d'àmbit local o restringit).


MODELS D'ESTRUCTURA

1.Article d'opinió


Títol
Les lleis es posen en venda
Emissor
LA CÀBALA
Josep Maria Ràfols

Introducció

Les companyies tabaqueres nord-americanes pagaran bilions de pessetes perquè els aprovin una llei i que impedirà que puguin ser demandades pels malalts de càncer de pulmó i les seves viudes. I jo, si em toca la loto, em compraré una llei perquè al meu carrer no pugui circular cap altre cotxe a l'hora que porto el nen a l'escola. S'han acabat les cues.

Desenvolupament
Amb l'auge de les privatitzacions s'ha posat a la venda el poder legislatiu, segons sembla, i qui té pasta gansa es compra una llei a la seva mida com abans es comprava un iot de 50 metres. D'aquesta manera esta passant a la història aquella afició que van despertar els racionalistes francesos i la seva posterior revolució segons la qual s'havia de legislar per protegir els drets de les persones i el progrés de la societat. Ara es legisla per assegurar que les companyies productores de màquines de fer fum puguin seguir amb les seves empreses encara que la meitat de la humanitat tussi fins a treure els pulmons per la boca.

Els polítics nord-americans, que defensen la mesura de manera unànime, estan calculant en quins beneficis socials es reinvertiran els 21 bilions de pessetes de les tabaqueres. Mentrestant, aprovaran que els cigarrets puguin continuar portant nicotina, substància addictiva, que permetrà que els ciutadans puguin continuar fumant i quedant enganxats al tabac.

Conclusió
D'aquesta manera quedaran tots contents. Els polítics, perquè tindran diners per cobrir necessitats de tota mena, no necessàriament assistencials ni destinades a combatre l'addicció al tabac i les seves conseqüències sanitàries. I també estaran satisfetes les tabaqueres, perquè no només tindran assegurada la continuïtat del negoci durant generacions, sinó que l'acord els permetrà disparar el preu del tabac.
De la persecució dels fumadors es passarà ara a considerar-los com la principal font d'ingressos del pressupost.


2. Carta al director

Títol
Grans superfícies comercials

Introducció
Voldria manifestar la meva opinió sobre la polèmica que s'ha desfermat a la nostra ciutat per l'establiment d'una gran superfície comercial.

Desenvolupament
En primer lloc, els actes de protesta que han organitzat els petits comerciants, per la instal·lació de l'hipermercat Pont, han estat fora de lloc perquè no han comptat amb el suport de la resta de la població.

En segon lloc, l'emplaçament d'aquesta gran superfície no suposa cap amenaça per a la resta de comerços, ja que l'oferta que existeix ara no cobreix les necessitats dels consumidors. Tots els ciutadans de Tàrrega hem hagut de desplaçar-nos a altres localitats per comprar certs productes que no podem trobar aquí.

Finalment, els serveis complementaris que ens ofereix aquest hipermercat -cinema, restaurant, bars musicals, etc.- augmentarà, tant en quantitat com en qualitat, les possibilitats d'esbarjo per al jovent, que no haurà de fer perillosos desplaçaments amb cotxe per passar-s'ho bé.

Conclusió
Així doncs, crec que aquest nou establiment ens ofereix uns avantatges que no tan sols ens beneficien com a consumidors, sinó també com a ciutadans, perquè ens permetrà escollir entre una oferta millor i, al mateix temps, podrem gaudir de més serveis per a la comunitat.

Emissor
Joan García Petit. Tàrrega

MODELS

1. Article d'opinióLes lleis es posen en venda
LA CÀBALA
Josep Maria Ràfols

Les companyies tabaqueres nord-americanes pagaran bilions de pessetes perquè els aprovin una llei i que impedirà que puguin ser demandades pels malalts de càncer de pulmó i les seves viudes. I jo, si em toca la loto, em compraré una llei perquè al meu carrer no pugui circular cap altre cotxe a l'hora que porto el nen a l'escola. S'han acabat les cues.

Amb l'auge de les privatitzacions s'ha posat a la venda el poder legislatiu, segons sembla, i qui té pasta gansa es compra una llei a la seva mida com abans es comprava un iot de 50 metres. D'aquesta manera esta passant a la història aquella afició que van despertar els racionalistes francesos i la seva posterior revolució segons la qual s'havia de legislar per protegir els drets de les persones i el progrés de la societat. Ara es legisla per assegurar que les companyies productores de màquines de fer fum puguin seguir amb les seves empreses encara que la meitat de la humanitat tussi fins a treure els pulmons per la boca.

Els polítics nord-americans, que defensen la mesura de manera unànime, estan calculant en quins beneficis socials es reinvertiran els 21 bilions de pessetes de les tabaqueres. Mentrestant, aprovaran que els cigarrets puguin continuar portant nicotina, substància addictiva, que permetrà que els ciutadans puguin continuar fumant i quedant enganxats al tabac.

D'aquesta manera quedaran tots contents. Els polítics, perquè tindran diners per cobrir necessitats de tota mena, no necessàriament assistencials ni destinades a combatre l'addicció al tabac i les seves conseqüències sanitàries. I també estaran satisfetes les tabaqueres, perquè no només tindran assegurada la continuïtat del negoci durant generacions, sinó que l'acord els permetrà disparar el preu del tabac.
De la persecució dels fumadors es passarà ara a considerar-los com la principal font d'ingressos del pressupost.


2. Carta al director


Grans superfícies comercials

Voldria manifestar la meva opinió sobre la polèmica que s'ha desfermat a la nostra ciutat per l'establiment d'una gran superfície comercial.

En primer lloc, els actes de protesta que han organitzat els petits comerciants, per la instal·lació de l'hipermercat Pont, han estat fora de lloc perquè no han comptat amb el suport de la resta de la població.

En segon lloc, l'emplaçament d'aquesta gran superfície no suposa cap amenaça per a la resta de comerços, ja que l'oferta que existeix ara no cobreix les necessitats dels consumidors. Tots els ciutadans de Tàrrega hem hagut de desplaçar-nos a altres localitats per comprar certs productes que no podem trobar aquí.

Finalment, els serveis complementaris que ens ofereix aquest hipermercat -cinema, restaurant, bars musicals, etc.- augmentarà, tant en quantitat com en qualitat, les possibilitats d'esbarjo per al jovent, que no haurà de fer perillosos desplaçaments amb cotxe per passar-s'ho bé.

Així doncs, crec que aquest nou establiment ens ofereix uns avantatges que no tan sols ens beneficien com a consumidors, sinó també com a ciutadans, perquè ens permetrà escollir entre una oferta millor i, al mateix temps, podrem gaudir de més serveis per a la comunitat.


Joan García Petit. Tàrrega

 


GENERALITAT DE CATALUNYA, Direcció General de Política Lingüística
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Recursos Humans, Formació