Guia d'aprenentatge i de navegacióEines i recursos de navegació del SALC
Sistema de codificació de les fitxes
autocorrectives (nivells i continguts)
Anterior Següent

Les activitats estan classificades segons el nivell, l'aspecte lingüístic o l’àmbit en què vols treballar i els apartats que componen cadascun d'aquests àmbits.

Així, per exemple, l'exercici EO01001 és de nivell elemental, de l'àmbit d’ortografia, corresponent a l'apartat de la vocal neutra, i és el primer d'aquest apartat.